Samsung YH-J70S user manual download (Page 42 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 45
82
83
Nastavení systému
Stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko MENU pro p
ř
esun do menu, zvolte [Settings]
[System].
Jazyky
Použijte tla
č
ítko SELECT na výb
ě
r požadovaného jazyka pro
položky v menu.
Jazyk v souborech (File Language)
Použijte tla
č
ítko SELECT na výb
ě
r požadovaného jazyka pro
tag informace a text.
angli
č
tina
krejština
japonština
zjednodušená
č
ínština
tradi
č
č
ínština
ruština
špan
ě
lština
francouzština
n
ě
m
č
ina
italština
albánština
afrikánština
baskitština
bulharština
b
ě
loruština
katalánština
č
eština
chorvatština
dánština
holandština
estonština
faerština
finština
galština
ma
ď
arština
islandština
írština
lotyšština
litevština
makedonština
norština
polština
portugalština
retorománština
rumunština
skotština
srbština
singapurština
slovenština
slovinština
svahilština
švédština
ukrajinština.
Poznámka
-
Co je ID3 Tag?
Je to rozší
ř
ení MP3 souboru o informace , jako nap
ř
. název skladby, interpret,
album, rok, žánr a komentá
ř
.
-
Podporované jazyky je možné m
ě
nit nebo p
ř
idávat.
Nastavení nahrávání
Rychlost p
ř
ehrávání
Použijte tla
č
ítko SELECT na výb
ě
r požadované rychlosti
p
ř
ehrávání.
Na výb
ě
r jsou rychlosti 0,8x, 1x, 1,2x, 1,4x a 1,6x.
Č
ím vyšší
č
íslo, tím rychlejší bude p
ř
ehrávání a naopak,
č
ím menší
č
íslo, tím bude p
ř
ehrávání pomalejší.
Pokra
č
ování (Resume)
Použijte tla
č
ítko SELECT na zapnutí (On) nebo vypnutí
(Off).
On: P
ř
ehrávání bude pokra
č
ovat z místa, kde bylo p
ř
edtím
prerušeno. V textových souborech se text zobrazí na
míst
ě
, kde byl prohlížen naposledy.
Off:
P
ř
ehrávání bude pokra
č
ovat od za
č
átku souboru/skladby, která se p
ř
ehrávala
p
ř
ed p
ř
erušením. Vi textových souborech se text nastaví na za
č
átek.
Režim p
ř
ipojení k PC (PC Connect Mode)
Použijte tla
č
ítko SELECT na výb
ě
r režimu p
ř
ipojení k PC.
Externí pam
ěť
(Removable Disk): Používa se pro ukládání
soubor
ů
na externí disk nebo na p
ř
enos obrázkových
a video soubor
ů
použitím programu Multimedia Studio.
Nabíjení (Charge): Používá se pro nabíjení p
ř
es USB
kabel.
Sample
This manual is suitable for devices