Samsung YH-J70S user manual download (Page 41 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 45
80
81
Nastavení FM rádia
Stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko MENU pro p
ř
esun do menu, zvolte [Settings]
[FM
Radio].
FM Región
Použijte tla
č
ítko SELECT pro výb
ě
r požadovaného
regionu p
ř
íjmu FM signálu.
-
Korea/Spojené státy: Prohledávají se FM frekvence
mezi 87,5 MHz a 108,0 MHz s krokem 100 kHz.
-
Ostatní státy (Other Country): Prohledávají se FM
frekvence mezi 87,50 MHz a 108,00 MHz s krokem
50 kHz.
Poznámka
-
P
ř
edvolený FM region se m
ů
že lišit v závislosti na cílové oblasti p
ř
ehráva
č
e.
-
Citlivost prohledávání FM (FM Search Level)
Pomocí tla
č
ítka SELECT nastavte požadovanou
úrove
ň
citlivosti prohledávání FM.
-
Č
ím vyšší je citlivost, tím více stanic je možné
naladit.
-
Nízká
St
ř
ední
Vysoká (Low
Mid
High)
Nastavení nahrávání
Stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko MENU pro p
ř
esun do menu, zvolte [Settings]
[Record].
P
ř
enosová rychlost
Použijte tla
č
ítko SELECT na výb
ě
r požadované
p
ř
enosové rychlosti.
P
ř
enosová rychlost p
ř
i nahrávání m
ů
že být 40 kbps,
64 kbps, 96 kbps, 128 kbps nebo 192 kbps.
Automatická synchronizace (Auto Sync)
Použijte tla
č
ítko SELECT pro výb
ě
r doby automatické
synchronizace.
Č
as automatické synchronizace je funkce pro
odd
ě
lování a ukládání MP3 soubor
ů
, když b
ě
hem
nahrávání MP3 souboru nezní žádný zvuk aspo
ň
tak,
jak je nastavená hodnota.
P
ř
i nastavení SYNC 1 se nahrávání zastaví a p
ř
epne
se do Music režimu, když po dobu delší než 2 sekundy nezní žádný zvuk.
Když je
č
as automatické synchronizace nastaven na Vypnuto (Off), nahrávání
pokra
č
uje i když nezní žádný zvuk, a potom je uloženo jako jeden soubor.
Sample
This manual is suitable for devices