Samsung YH-J70S user manual download (Page 40 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 45
78
79
Nastavení
č
asu/
č
asova
č
e
3. Stiskn
ě
te tla
č
ítko TOOL.
Sada znak
ů
(Keypad Set): M
ů
žete si zvolit
klávesnici. Na výb
ě
r máte Korean
Numeric
Capital English Font
Small English Font
Special Characters.
Smazat (Clear) : Vymaže celou p
ř
ipomínku.
4. Po ukon
č
ení zadávání textu se p
ř
esu
ň
te na OK
a stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
Poznámka
-
Když chcete smazat p
ř
ipomínku, p
ř
esu
ň
te se na ní v obrazovce výb
ě
ru
p
ř
ipomínek ze seznamu a stiskn
ě
te tla
č
ítko TOOL. Potom zvolte [Delete]
a p
ř
ipomínka se vymaže.
Kalendá
ř
(Calendar)
1. Na obrazovce s kalendá
ř
em stiskn
ě
te tla
č
ítko TOOL.
Day: Posun o den.
Month: Posun o m
ě
síc.
Year: Posun o rok.
2. P
ř
esu
ň
te se na datum, který chcete ov
ěř
it.
: Pohyb nahoru a dolu.
,
: Pohyb vlevo a vpravo.
3. Po kontrole stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
Zobrazí se p
ř
edchozí obrazovka.
Nastavení
č
asu/
č
asova
č
e
Funkce Spánek (Sleep)
1. Použijte
,
pro nastavení
č
asu spánku.
Na výb
ě
r jsou možnosti: Vypnuto (Off), 10~120 minut.
P
ř
ehráva
č
se automaticky vypne po uplynutí
nastaveného
č
asu.
Když je nastavení vypnuto, tato funkce nebude
aktivovaná.
2. Po nastavení se p
ř
esu
ň
te na OK a stiskn
ě
te tla
č
ítko
SELECT.
Datum/
Č
as
(Date/Time)
M
ů
žete nastavit aktuální datum a
č
as.
1. Použijte tla
č
ítko SELECT pro p
ř
esun na další sekci, a potom zvolte rok, m
ě
síc
a datum použitím tla
č
ítka
,
.
2. Stiskn
ě
te
tla
č
ítko pro p
ř
esun na
č
as (Time)
3. Použijte tla
č
ítko
,
pro nastavení aktuálního
č
asu a potvr
ď
te tla
č
ítkem SELECT.
4. Po nastavení se p
ř
esu
ň
te na OK a stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
Sample
This manual is suitable for devices