Samsung YH-J70S user manual download (Page 4 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 45
6
7
Bezpe
č
nostní opat
ř
ení
P
ř
e
č
t
ě
te si pokyny a seznamte se s nimi pro zamezení zran
ě
ním a poškození p
ř
ístroje.
Nevystavujte extrémním
teplotám (p
ř
es 95 °F nebo
pod 23 °F ). Nevystavujte
vlhkosti.
Nevystavujte p
ř
ílišnému tlaku.
Dejte pozor, aby se
p
ř
ehráva
č
nedostal do styku
s žádnou kapalinou.
Na p
ř
ehráva
č
neukládejte
t
ě
žké p
ř
edm
ě
ty.
Nevystavujte
chemikáliím, jako je
benzín nebo
rozpoušt
ě
dla.
Nabíje
č
ky se
nedotýkejte mokrýma
rukama.
Nevystavujte
p
ř
ímému slune
č
nímu
sv
ě
tlu nebo zdroj
ů
m
tepla.
Neukládejte v
prašných prostorech.
Nepokoušejte se
p
ř
ístroj sami
rozebírat a
opravovat.
Nepoužívejte p
ř
ístroj
v blízkosti za
ř
ízení
vytvá
ř
ejících silné
magnetické pole.
Pamatujte prosím na to, že neneseme žádnou
zodpov
ě
dnost za škody, zp
ů
sobené
ztrátou dat v d
ů
sledku poškození, oprav nebo z jiných d
ů
vod
ů
.
Bezpe
č
nostní opat
ř
ení
Sluchátka
Dodržujte pokyny pro bezpe
č
nost provozu
Sluchátka nepoužívejte p
ř
i
ř
ízení automobilu nebo p
ř
i jízd
ě
na kole.
Jsou nebezpe
č
né a také protizákonné.
Pro zamezení nehod
ě
nepoužívejte vysokou hlasitost p
ř
i ch
ů
zi se sluchátky.
Chra
ň
te si sv
ů
j sluch
Nepoužívejte p
ř
íliš vysokou hlasitost. Léka
ř
i varují p
ř
ed dlouhodobým vystavením
vysoké hlasitosti.
Když vám zvoní v uších, p
ř
esta
ň
te p
ř
ístroj používat nebo ztlumte zvuk.
Dejte pozor, aby se vám p
ř
i ch
ů
zi nebo cvi
č
ení kabel od sluchátek nezachytil o ruku.
Okolní provozní podmínky
Okolní teplota: 5 °C ~ 35 °C (41 °F
~ 95 °F)
Vlhkost: 10 ~ 75 %
Ekologické informace
P
ř
i likvidaci obal
ů
, baterií nebo elektronických p
ř
ístroj
ů
dodržujte místní pokyny pro
zvláštní odpad.
Váš p
ř
ehráva
č
je zabalen v lepence, polyetylénu atd. bez použití zbyte
č
ných
materiál
ů
.
Sample
This manual is suitable for devices