Samsung YH-J70S user manual download (Page 39 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 45
76
pokra
č
ování…
77
Nastavení zvukových efekt
ů
Uživatelské nastavení ekvalizéru (User EQ Set)
-
M
ů
žete nastavit vlastní hodnoty ekvalizéru v položce
User EQ, ale musí být zvolen User EQ.
Použijte tla
č
ítko
,
pro pohyb vlevo nebo vpravo
a tla
č
ítko SELECT na zm
ě
nu úrovne.Po nastavení se
p
ř
esu
ň
te na OK a stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
Zvuk tla
č
ítek (Clicker)
Pomocí tla
č
ítka zapn
ě
te (On) nebo vypn
ě
te (Off) zvuk.
On: Stla
č
ení tla
č
ítek bude provázeno cvaknutím.
Off: P
ř
i stla
č
ení tla
č
ítek se nevydává žádný zvuk.
Nastavení
č
asu/
č
asova
č
e
Stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko MENU pro p
ř
esun do menu, zvolte [Settings]
[Time/Schedule].
P
ř
ipomínka
1. Po zobrazení obrazovky s p
ř
ipomínkami zvolte [New Memo].
2. Zadejte text.
Postup zadávání.
P
ř
esu
ň
te se na požadovanou klávesu pomocí
tla
č
ítek
,
a
a stiskn
ě
te tla
č
ítko
SELECT.
Stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT dvakrát a zvolte
druhé písmeno klávesy.
P
ř
.. Zadání slova ‘MOVE’.
P
ř
esu
ň
te se na odpovídajíci klávesu
a stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
Jednou
3-krát
3-krát
2-krát.
Vyberte
pro smazání písmena a zvolte vložení mezery.
Poznámka
-
V p
ř
ipomínce m
ů
žete zadat maximáln
ě
jednu stranu textu.
Sample
This manual is suitable for devices