Samsung YH-J70S user manual download (Page 38 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 45
74
75
Nastavení zvukových efekt
ů
Stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko MENU pro p
ř
esun do menu, zvolte [Settings]
[Sound
Effect].
Úrove
ň
WOW
1. Zvolte požadovanou úrove
ň
WOW.
Zm
ě
na úrovn
ě
WOW se projeví jen když je
aktivovaná funkce SRS, TruBass nebo WOW. M
ů
žete
nastavit SRS a TruBass od 0 do 10 , omezova
č
a
jakost od 0 do 2.
SELECT: Pohyb nahoru, dolu a potvrzení.
,
:Zm
ě
na úrovn
ě
.
SRS : Budete slyšet 3D Stereo zvuk.
TruBass: Zesílení bas
ů
, dodá zvuku plnost.
Jakost (Definition): Navrací ztráty zvuku oproti originálu a p
ř
ináší zlepšení kvality
zvuku.
Omezova
č
(Limiter): Minimalizuje zkreslení zvuku vznikající b
ě
hem p
ř
ehrávání
hudby.
2. Po nastavení se p
ř
esu
ň
te na OK a stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
WOW Optimum
-
Optimalizuje funkci SRS podle p
ř
ipojeného za
ř
ízení.
P
ř
esu
ň
te se na p
ř
ipojené za
ř
ízení použitím tla
č
ítka
SELECT.
Sluchátka do uší
Sluchátka
Reproduktory
Auto
souprava (Earphone
Headphone
Speaker
Carpack)
Nastavení displeje
Auto EQ
Použijte tla
č
ítko SELECT pro zapnutí (On)/vypnutí (Off)
automatického EQ.
On : EQ se zvolí automaticky mezi Jazz, Classic, Pop
Rock
podle informace z ID3 Tagu hudebního souboru.
Off : Hudební soubor se p
ř
ehraje se zvoleným režimem
ekvalizéru.
EQ
režim
Tag informace
Rock
CLASSIC ROCK, CHRISTIAN ROCK, ROCK, ALTERNROCK,
INSTRUMENTALROCK, SOUTHERN ROCK, ROCK & ROLL,
HARD ROCK, FOLK-ROCK, GOTHIC ROCK, PROGRESSIVE
ROCK, PSYCHEDELIC ROCK, SYMPHONIC ROCK, SLOW
ROCK, PUNK ROCK, DEATH METAL
Classic
CLASSIC, OPERA, CHAMBER MUSIC SONATA, SYMPHONY
Jazz
JAZZ, JAZZ+FUNK, ACID JAZZ
Pop
POP, INSTRUMENTALPOP, POP-FOLK, DANCE,
EURODANCE, DANCEHALL, DISCO, HIP-HOP
Postupné zesilování
-
Chra
ň
te si uši postupným zesilováním zvuku na za
č
átku
p
ř
ehrávání.
Pomocí tla
č
ítka SELECT vyberte požadovaný
č
as
postupného zesilování.
-
Off: Hudba se p
ř
ehrává normální hlasitostí.
-
3 sec: Hudba se postupn
ě
zesiluje 3 sekundy.
-
5 sec: Hudba se postupn
ě
zesiluje 5 sekund.
Sample
This manual is suitable for devices