Samsung YH-J70S user manual download (Page 37 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 45
72
73
Nastavení displeje
Stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko MENU pre p
ř
esun do menu, zde zvolte [Settings]
[Display].
Rychlost rolování
Použijte tla
č
ítko SELECT na nastavení rychlosti rolování
názvu skladby a stiskn
ě
te.
Dostupné rychlosti jsou 0,5x, 1x, 1,5x a 2x.
Osvícení
Použijte tla
č
ítko SELECT pro nastavení doby osvícení.
Doba osvícení m
ů
že být nastavena na Off (Vypnuto), 3
sekundy, 5 sekund nebo Always On (Vždy zapnuto).
Po nastavení na Always On se osvícení nikdy nevypíná.
Nastavení displeje
Č
as vypnutí LCD displeje
Použijte tla
č
ítko SELECT na nastavení
č
asu vypnutí LCD
displeje.
Dostupné možnosti jsou 10 sekund, 20 sekund, 30 sekund
a Always On (Vždy zapnuto)
Po nastavení na Always On se osvícení nikdy nevypíná.
Obrazovka se po nastaveném
č
ase vypne.
Obrazovka se znovu zapne po stisknutí libovolného tla
č
ítka.
Barva textu
1. Zvolte požadovanou barvu.
,
: Pohyb vlevo a vpravo.
, SELECT: výb
ě
r.
2. Po nastavení se p
ř
esu
ň
te na OK a stiskn
ě
te tla
č
ítko
SELECT.
Po výb
ě
ru barvy se text bude zobrazovat v této barv
ě
.
Sample
This manual is suitable for devices