Samsung YH-J70S user manual download (Page 36 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 45
70
71
Hraní her
Chips
1. Pro zahájení hry stiskn
ě
te [START].
2. Když se zobrazí obrazovka s úrovn
ě
mi, zvolte úrove
ň
použitím tla
č
ítka SELECT.
[Popis hry]
-
Cílem hry je dostat se do brány mezi pohybující p
ř
ekážky a sbírání klí
čů
a v
ě
cí.
Bránou m
ů
žete projít jen když máte klí
č
a do další úrovn
ě
se dostanete jen po
vyzbírání pot
ř
ebného po
č
tu v
ě
cí v dané úrovni.
-
, SELECT: Pohyb nahoru, dolu a potvrzení.
-
,
: Pohyb vlevo a vpravo.
-
TOOL: Restart, ukon
č
ení.
Nastavení pokro
č
ilých funkcí
1. Stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko MENU pro p
ř
esun do menu, zde zvolte Settings.
2. P
ř
esu
ň
te se na požadovanou funkci a potvr
ď
te tla
č
ítkem SELECT.
Stiskn
ě
te tla
č
ítko
pro návrat do p
ř
edchozího menu.
Aktuální
Zbývající po
č
et v
ě
cí, které je pot
ř
eba
úrove
ň
v této úrovni posbírat
Sample
This manual is suitable for devices