Samsung YH-J70S user manual download (Page 34 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 45
66
67
Hraní her
Stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko MENU pro p
ř
esun do menu, zde zvolte Games.
P
ř
esu
ň
te se na požadovanou hru a stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
Clear Screen
1. Pro zahájení hry stiskn
ě
te [START].
2. Když se zobrazí obrazovka s úrovn
ě
mi, zvolte úrove
ň
použitím tla
č
ítka SELECT.
[Popis hry]
-
Cílem hry je vy
č
istit obrazovku zm
ě
nami 4 oto
č
ení zvolené oblasti.
Nap
ř
. v 1. úrovni, když zvolíte kámen ve st
ř
edu, oto
č
í se 4 sm
ě
ry a obrazovka se
vy
č
istí.
-
, SELECT: Pohyb nahoru, dolu a potvrzení.
-
,
: Pohyb vlevo a vpravo.
-
TOOL: Restart, ukon
č
ení.
Hraní her
Othello
1. Pro zahájení hry stiskn
ě
te [START].
[Popis hry]
-
Když umístíte kameny horizontáln
ě
, vertikáln
ě
nebo diagonáln
ě
, vnit
ř
ní kameny se
m
ě
ní na vaše.
Hrá
č
s nejvíce kameny vyhrává hru.
-
, SELECT: Pohyb nahoru, dolu a potvrzení.
-
,
: Pohyb vlevo a vpravo.
-
TOOL: Restart, ukon
č
ení.
Aktuální úrove
ň
Po
č
et zbývajících kamen
ů
Po
č
et žlutých kamen
ů
Po
č
et r
ů
žových kamen
ů
Sample
This manual is suitable for devices