Samsung YH-J70S user manual download (Page 32 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 45
62
pokra
č
ování…
63
Použití USB Host
P
ř
ipojení externího za
ř
ízení
Aby bylo možné použít funkci USB Host, m
ě
la by být kapacita p
ř
ipojeného externího
za
ř
ízení minimáln
ě
128 MB.
Externí za
ř
ízení by m
ě
lo používat soubory systému FAT 16/32.
1. P
ř
ipojte p
ř
ehráva
č
k USB Host adaptéru.
2. Použijte USB kabel externího za
ř
ízení pro p
ř
ipojení externího za
ř
ízení a USB Host
adaptéru.
3. Stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko MENU pro zobrazení menu.
Vyberte USB Host, a potom stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
4. Použijte tla
č
ítko SELECT pro volbu
'Please connect a slave device [OK]', potom
stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
Zobrazí se obrazovka externích za
ř
ízení.
Použití USB Host
P
ř
enos soubor
ů
z externího za
ř
ízení do p
ř
ehráva
č
e
1. P
ř
ejd
ě
te na soubor který chcete zkopírovat do p
ř
ehráva
č
e a stiskn
ě
te tla
č
ítko
SELECT:
: Pro pohyb nahoru a dolu.
SELECT: Pro pohyb do podadresá
ř
e nebo výb
ě
r souboru.
2. Pro p
ř
esun na obrazovku s nástroji pro práci s USB stiskn
ě
te tla
č
ítko TOOL,
a potom zvolte [Cut] nebo [Copy].
Cut: Když p
ř
idáte zvolený soubor do J70, p
ů
vodní soubor se vymaže.
Copy: Vybraný soubor bude zkopírovaný.
3. Stiskn
ě
te tla
č
ítko pro p
ř
esun do [YH-J70], a potom stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
Zobrazí se naviga
č
ní obrazovka YH-J70.
p
ř
ehráva
č
USB Host adaptér
USB kabel (od externího za
ř
ízení)
Externí za
ř
ízení
USB
Sample
This manual is suitable for devices