Samsung YH-J70S user manual download (Page 31 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 45
60
61
Prohlížení obrázk
ů
1. Pre p
ř
echod do menu stiskn
ě
te tla
č
ítko MENU a zde vyberte Photo/Video.
Zobrazí se obrazovka Photo/Video.
2. Po p
ř
esunu na adresá
ř
[Photo] stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
3. Nastavte se na obrázek, který chcete prohlížet a stiskn
ě
te tla
č
ítko MENU.
Vybraný obrázek se zobrazí.
: Pro nastavení hlasitosti.
,
: Pro pohyb na p
ř
edchozí a nasledující obrázek.
MENU: Pro zobrazení menu.
TOOL: Po stisknutí tla
č
ítka TOOL se zobrazí panel nástroj
ů
pro práci s obrázky.
Pro automatické prohlížení uložených obrázk
ů
zvolte v okn
ě
pro práci
s obrázky [Slide Show]
[On].
Poznámka
-
Pro p
ř
ístroj je optimální rozlíšení obrázku 160x128. Když je obrázek p
ř
íliš velký,
použijte program Multimedia Studio pro úpravu jeho velikosti a následné
zkopírování do p
ř
ehráva
č
e (viz strana 32).
-
Prohlížet je možné jen obrázky menší než 2 MB.
P
ř
ehrávání videa
1. Pro p
ř
echod do menu stiskn
ě
te tla
č
ítko MENU a zde vyberte Photo/Video.
Zobrazí se obrazovka Photo/Video.
2. Po p
ř
esunu na adresá
ř
[Video] stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
3. Nastavte na video, které chcete p
ř
ehrát a stiskn
ě
te tla
č
ítko MENU.
Vybrané video se p
ř
ehraje.
:
Pro nastavení hlasitosti.
(krátce)
,
: Pro pohyb na p
ř
edchozí a následující video.
(dlouze)
,
: Rychlé vyhledávání.
MENU: Pro zobrazení menu.
TOOL: Prohlédnete si název videa, délku a pozice p
ř
i p
ř
ehrávání.
Poznámka
-
P
ř
ehráva
č
podporuje jen videa s p
ř
íponou .svi. Pro prohlížení videí v jiných
formátech p
ř
eve
ď
te soubory pomocí programu Multimedia Studio, a potom
zkopírujte zkonvertované soubory do p
ř
ehráva
č
e.
-
Pro kopírování video soubor
ů
v odlišných formátech si p
ř
e
č
t
ě
te „Odesílání
videa“ (viz strana 34.)
Sample
This manual is suitable for devices