Samsung YH-J70S user manual download (Page 30 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 45
58
59
Nastavení hlavních funkcí v textovém režimu
P
ř
echod na stranu
1. B
ě
hem prohlížení textu stiskn
ě
te tla
č
ítko TOOL.
Zobrazí se obrazovka možností práce s textem.
2. Po p
ř
esunu na [Go to page] stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
3. Zvolte požadovanou stranu a potvr
ď
te tla
č
ítkem SELECT.
P
ř
esun na vybranou stranu.
SELECT: Vybrat stranu.
,
:Pohyb ve vstupním okn
ě
.
Nastavení hlavních funkcí v textovém režimu
Typ rolování strany
1. B
ě
hem prohlížení textu stiskn
ě
te tla
č
ítko TOOL.
Zobrazí se obrazovka možností práce s textem.
2. Po p
ř
esunu na [Page Scroll Type] stiskn
ě
te tla
č
ítko
SELECT.
3. Zvolte požadovaný zp
ů
sob rolování strany a potvr
ď
te
tla
č
ítkem SELECT.
Line Up/Down: Stisknutím tla
č
ítka
,
posunete
text o 1
ř
ádek.
Page Up/Down: Stisknutím tla
č
ítka
,
posunete text o 1 stranu.
Automatické rolování
1. B
ě
hem prohlížení textu stiskn
ě
te tla
č
ítko TOOL.
Zobrazí se obrazovka možností práce s textem.
2. Po p
ř
esunu na [Auto Scroll Type] stiskn
ě
te tla
č
ítko
SELECT.
3. Zvolte požadovaný
č
as automatického rolování strany
a potvr
ď
te tla
č
ítkem SELECT.
Dostupné jsou možnosti Off (vypnuto), 1, 3, 5 a 10
sekund.
Strana se po nastaveném
č
ase automaticky posune.
Všechny strany
Sample
This manual is suitable for devices