Samsung YH-J70S user manual download (Page 3 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 45
4
5
Obsah
Kapitola 1
P
ř
ípravy
Vlastnosti
...................................................................................
2
Bezpe
č
nostní opat
ř
ení
..............................................................
6
Bezpe
č
nost nabíje
č
ky akumulátoru
.........................................
8
Nabíjení akumulátoru
................................................................
9
Č
ásti
........................................................................................
10
Umíst
ě
ní ovládacích prvk
ů
......................................................
11
Displej
......................................................................................
13
Kapitola 2
P
ř
ipojení k po
č
íta
č
i
P
ř
ipojení p
ř
ehráva
č
e k vašemu PC
.........................................
14
Instalace software
...............................................
...............
14
P
ř
ipojení p
ř
ehráva
č
e k PC pomocí USB kabelu
................
16
Použití p
ř
ehráva
č
e jako externí pam
ě
ti…
...............................
18
P
ř
evzetí soubor
ů
.............................................................
18
Odpojení USB kabelu
........................................................
19
Používání programu Media Studio
.........................................
20
Ukládání hudebních soubor
ů
.............................................
20
Zasílání seznamu skladeb
.................................................
22
Formátování p
ř
ehráva
č
e
....................................................
24
Kopírování skladeb z Audio CD
........................................
25
Vytvá
ř
ení adresá
ř
e
............................................................
26
Mazání soubor
ů
.................................................................
27
Zobrazení pomocníka v programu Media Studio…
...........
28
Instalace programu Media Studio
..........................................
29
Instalace software
.............................................................
29
Používání programu Multimedia Studio
................................
31
Editování obrázk
ů
.........................................................
31
Odesílání obrázk
ů
……
.....................................................
32
Odesílání videa
................................................................
34
Zachycení videa
...............................................................
36
Zobrazení pomocníka…
...................................................
39
Kapitola 3
Používání p
ř
ehráva
č
e
P
ř
ehrávání hudby
...................................................................
40
P
ř
erušení hudby
................................................................
40
Nastavení hlasitosti
...........................................................
40
Funkce Hold
...........................................................................
41
Opakování smy
č
ky
.................................................................
41
Po
č
áte
č
ní bod
...................................................................
41
Koncový bod
.....................................................................
41
Hledání hudebních/hlasových soubor
ů
.................................
42
Vyhledávání konkrétních
č
ástí b
ě
hem p
ř
ehrávání
...........
42
Zm
ě
na skladeb b
ě
hem p
ř
ehrávání
...................................
42
Zm
ě
na skladeb v režimu stop
...........................................
42
Nastavení hlavních funkcí v hudebním režimu
.....................
43
P
ř
idat k oblíbeným
............................................................
43
EQ
.....................................................................................
43
SRS
...................................................................................
44
Režim p
ř
ehrávání
..............................................................
45
Informace o souboru
..........................................................
45
Nastavení MENU
....................................................................
46
Poslech FM rádia
....................................................................
47
P
ř
epnutí do režimu FM Rádio
............................................
47
Vyhledání frekvence…
.......................................................
47
Nastavení hlavních funkcí v rádio režimu…
............................
48
Mono / Stereo
....................................................................
48
Výb
ě
r p
ř
edvoleb
................................................................
48
Vkládání p
ř
edvoleb
............................................................
49
Automatické p
ř
edvolby
......................................................
49
Nahrávání hlasu
.....................................................................
50
Nahrávání FM rádia
...............................................................
51
Nahrávání MP3
......................................................................
52
Nastavení hlavních funkcí v navigaci
.....................................
53
Návrat nahoru
...................................................................
54
P
ř
idat k oblíbeným
............................................................
55
Mazání soubor
ů
................................................................
55
Obsah
Kapitola 3
Používání p
ř
ehráva
č
e
Prohlížení textu
........................................................................
56
Nastavení hlavních funkcí v textovém režimu
.........................
57
Záložka
................................................................................
57
P
ř
echod na stranu
...............................................................
58
Typ rolování strany
..............................................................
59
Automatické rolování…
........................................................
59
Prohlížení obrázk
ů
...................................................................
60
P
ř
ehrávání videa
......................................................................
61
Použití USB Host
.....................................................................
62
P
ř
ipojení externího za
ř
ízení
.................................................
62
P
ř
enos soubor
ů
z externího za
ř
ízení do p
ř
ehráva
č
e
...........
63
YH-J70 USB HOST kompatibilnost
.....................................
65
Hraní her
..................................................................................
66
Clear Screen
.......................................................................
66
Othello
.................................................................................
67
Omok
...................................................................................
68
Tetris
...................................................................................
69
Chips
...................................................................................
70
Nastavení pokro
č
ilých funkcí
..................................................
71
Nastavení displeje
...................................................................
72
Rychlost rolování
.................................................................
72
Osvícení
..............................................................................
72
Č
as vypnutí LCD displeje
....................................................
73
Barva textu
..........................................................................
73
Nastavení zvukových efekt
ů
....................................................
74
Úrove
ň
WOW
.......................................................................
74
WOW Optimum
....................................................................
74
Auto EQ
...............................................................................
75
Postupné zesilování
............................................................
75
Uživatelské nastavení ekvalizéru
........................................
76
Zvuk tla
č
ítek
.........................................................................
76
Nastavení
č
asu/
č
asova
č
e
............................................................
77
P
ř
ipomínka
..................................................................................
77
Kalendá
ř
......................................................................................
78
Funkce Spánek(sleep)…
.............................................................
79
Datum/
Č
as
...................................................................................
79
Nastavení FM rádia…
...................................................................
80
FM Region…
................................................................................
80
Citlivost prohledávání FM
.............................................................
80
Nastavení nahrávání…
..................................................................
81
P
ř
enosová rychlost…
...................................................................
81
Automatická synchronizace…
......................................................
81
Nastavení systému
........................................................................
82
Jazyky
...........................................................................................
82
Jazyk v souborech
........................................................................
82
Rychlost p
ř
ehrávání
......................................................................
83
Pokra
č
ování
..................................................................................
83
Režim p
ř
ipojení k PC
....................................................................
83
P
ů
vodní nastavení
........................................................................
84
O aplikaci
......................................................................................
84
Kapitola 4
Dodatek
Tabulka menu
................................................................................
85
Kapitola 5 Zákaznická podpora
.
Odstra
ň
ování poruch
.....................................................................
86
Specifikace
....................................................................................
88
Sample
This manual is suitable for devices