Samsung YH-J70S user manual download (Page 29 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 45
56
57
Prohlížení textu
Textový prohlíže
č
vám umož
ň
uje
č
íst textové soubory, vytvo
ř
ené ve vašem PC.
Textové soubory pro prohlížení pomocí textového prohlíže
č
e musí mít p
ř
íponu .txt.
1. Stiskn
ě
te tla
č
ítko MENU pro vstup do menu a zde vyberte Text.
Zobrazí se obrazovka navigace.
2. P
ř
esu
ň
te se na soubor, který chcete
č
íst a stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
Zvolený soubor se zobrazí.
-
:Pro nastavení hlasitosti.
-
,
: Pro pohyb na p
ř
edcházející nebo následující stranu.
-
Výb
ě
r textového souboru: Pro p
ř
esun do navigace b
ě
hem p
ř
ehrávání hudby
stiskn
ě
te a držte tla
č
ítko SELECT. Nastavte na požadovaný soubor a potom
stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
Poznámka
-
Textové soubory s velikostí 500 KB nebo v
ě
tší není možné
č
íst.
Nastavení hlavních funkcí v textovém režimu
M
ů
žete se pohybovat a vybírat pomocí tla
č
ítka SELECT.
Stiskn
ě
te tla
č
ítko
pro krok zp
ě
t.
Záložka
1. V textovém režimu stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko TOOL.
Zobrazí se obrazovka možností práce s textem.
2. Po p
ř
esunu na [Bookmark] stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
3. Zvolte [Add] nebo [Move] a potvr
ď
te tla
č
ítkem SELECT.
Add: Na aktuální stran
ě
se vytvo
ř
í záložka.
Move: P
ř
esun na záložku v rámci textového souboru.
Poznámka
-
M
ů
žete vytvo
ř
it jednu záložku v jednom souboru nebo 5 záložek v jednom
adresá
ř
i.
Sample
This manual is suitable for devices