Samsung YH-J70S user manual download (Page 28 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 45
54
55
Nastavení hlavních funkcí v navigaci
Pomocí tla
č
ítka SELECT se m
ů
žete pohybovat a potvzovat.
Stiskn
ě
te tla
č
ítko
,
pro krok zp
ě
t.
Návrat nahoru
1. V naviga
č
ním režimu stiskn
ě
te tla
č
ítko TOOL.
Zobrazí se obrazovka navigace.
2. Po p
ř
esunu na [Go to Top] stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
P
ř
esunete se na obrazovku navigace v souborech.
Nastavení hlavních funkcí v navigaci
Pro pohyb a potvrzování m
ů
žete použít tla
č
ítko SELECT.
Stiskn
ě
te tla
č
ítko
pro posun zp
ě
t.
P
ř
idat k oblíbeným
1. V režimu navigace po p
ř
esunu na hudební soubor stiskn
ě
te
tla
č
ítko TOOL.
Zobrazí se obrazovka navigace.
2. Po p
ř
esunu na [Add to favorites] stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
3. Po p
ř
esunu na položku do které chcete soubor uložit,
stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
Ozna
č
ený soubor se p
ř
idá do seznamu.
M
ů
žete si navolit 10 seznam
ů
skladeb.
P
ř
idané soubory najdete p
ř
es [Navigation]
[Playlist]
[Favorites].
Mazání soubor
ů
Nahrané soubory se dají vymazat v naviga
č
ním režimu.
Ostatní soubory se dají vymazat použitím programu Media
Studio.
1. V naviga
č
ním režimu po p
ř
echodu na soubor ur
č
ený ke
smazání stiskn
ě
te tla
č
ítko TOOL.
Zobrazí se obrazovka navigace.
2. Po p
ř
esunu na [Delete File] stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
Ozna
č
ený soubor bude vymazán.
Sample
This manual is suitable for devices