Samsung YH-J70S user manual download (Page 27 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 45
52
53
Nahrávání MP3
1. Pomocí Line kabelu p
ř
ipojte konektor pro audio
výstup externího zdroje audia (nebo konektor
Line Out) do konektoru LINE IN na p
ř
ehráva
č
i.
Na externím za
ř
ízení zapn
ě
te p
ř
ehrávání
stopy ur
č
ené pro záznam.
2. Stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko REC.
Zobrazí se obrazovka nahrávání.
3. Stiskn
ě
te tla
č
ítko REC.
Za
č
ne nahrávání.
4. Znovu stiskn
ě
te tla
č
ítko REC.
Nahrávání se ukon
č
í a vytvo
ř
í se soubor.
Soubory jsou nahrané v po
ř
adí L001.mp3, L002.mp3, atd.
Vytvo
ř
ené MP3 soubory se nacházejí v adresá
ř
i [Navigation]
[File Search]
[RECORDED]
[LINE]. V adresá
ř
i m
ů
že být
maximálne 999 soubor
ů
.
Stiskn
ě
te tla
č
ítko
pro p
ř
ehrání nahraného souboru.
Poznámka
-
B
ě
hem nahrávání neodpojujte Line kabel.
-
Když není baterie dostate
č
n
ě
nabitá, p
ř
ehráva
č
nenahraje soubor kompletn
ě
.
-
Upravte hlasitost externího zdroje audia na vhodnou úrove
ň
a zapn
ě
te
nahrávání. Když je hlasitost príliš vysoká, kvalita zvuku m
ů
že být slabá.
Nastavení hlavních funkcí v navigaci
Pomocí tla
č
ítka SELECT se m
ů
žete pohybovat a potvrzovat.
Stiskn
ě
te tla
č
ítko
pro krok zp
ě
t.
1. Stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko SELECT pro vstup do režimu navigace nebo stiskn
ě
te
tla
č
ítko MENU pro p
ř
echod do menu a potom zvolte režim navigace.
File Search: M
ů
žete vyhledávat soubor z adresá
řů
MUSIC, PHOTO, TEXT nebo
VIDEO.
Music Library: M
ů
žete vyhledávat hudbu podle interpreta, albumu, žánru nebo
skladby.
Playlist: M
ů
žete vyhledávat soubor ozna
č
ený jako oblíbený v p
ř
ehráva
č
i nebo
seznamu skladeb v PC p
ř
eneseném pomocí programu Media
Studio.
2. Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete p
ř
ehrát.
:Pro p
ř
echod do adresá
ř
e vyšší úrovn
ě
:Pro p
ř
echod do adresá
ř
e nižší úrovn
ě
.
: Pro pohyb v souborech nebo adresá
ř
ích v p
ř
íslušném adresá
ř
i.
SELECT: Pro pohyb do dalšího adresá
ř
e nižší úrovn
ě
.
3. Stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
Vybraný soubor bude p
ř
ehrán.
Sample
This manual is suitable for devices