Samsung YH-J70S user manual download (Page 26 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 45
50
51
Nahrávání hlasu
1. Stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko REC.
Zobrazí se obrazovka nahrávání.
2. Stiskn
ě
te tla
č
ítko REC pro za
č
átek nahrávání hlasu.
3. Znovu stiskn
ě
te tla
č
ítko REC.
Nahrávání se ukon
č
í a vytvo
ř
í se soubor.
Soubory jsou nahrané v po
ř
adí V001.mp3, V002.mp3, atd.
Vytvo
ř
ené MP3 soubory se nacházejí v adresá
ř
i [Navigation]
[File Search]
[RECORDED]
[VOICE]. V adresá
ř
i m
ů
že být
maximáln
ě
999 soubor
ů
.
Stiskn
ě
te tla
č
ítko
pro p
ř
ehrání nahraného souboru.
Poznámka
-
I když nastavíte vzorkování a propustnost na vyšší hodnoty, nahrávání hlasu
z
ů
stane nastaveno na 44,1 KHz.
Nahrávání FM rádia
1. B
ě
hem p
ř
íjmu FM signálu stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko REC.
Zobrazí se obrazovka nahrávání.
2. Stiskn
ě
te tla
č
ítko REC.
Aktuální vysílání FM signálu se za
č
ne nahrávat.
3. Znovu stiskn
ě
te tla
č
ítko REC.
Nahrávání se ukon
č
í a vytvo
ř
í se soubor.
Soubory jsou nahrané v po
ř
adí F001.mp3, F002.mp3, atd.
Vytvo
ř
ené MP3 soubory se nacházejí v adresá
ř
i [Navigation]
[File Search]
[RECORDED]
[FM]. V adresá
ř
i m
ů
že být
maximáln
ě
999 soubor
ů
.
Stiskn
ě
te tla
č
ítko
pro p
ř
ehrání nahraného souboru.
Sample
This manual is suitable for devices