Samsung YH-J70S user manual download (Page 25 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 45
48
49
Nastavení hlavních funkcí v rádio režimu
Pohybovat a potvrzovat m
ů
žete pomocí tla
č
ítka SELECT.
Pro krok zp
ě
t stiskn
ě
te tla
č
ítko
.
Mono / Stereo
1. V FM rádio režimu stiskn
ě
te tla
č
ítko TOOL.
Zobrazí se obrazovka s nástroji pro práci s rádiem.
2. Po p
ř
esunu na [Mono/Stereo] stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
3. Po zvolení požadovaného režimu p
ř
íjmu FM signálu
stiskn
ě
te tla
č
ítko.
Poznámka
-
V oblastech se slabým signálem se automaticky aktivuje Mono.
Výb
ě
r p
ř
edvoleb
1. Stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko SELECT v režimu FM rádio.
Zobrazí se obrazovka s nástroji pro práci s rádiem.
2. Po p
ř
esunu na [Preset Mode] stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
3. Po výb
ě
ru On/Off
stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
On: Je zvolen režim p
ř
edvoleb. Zvolte p
ř
edvolbu
pomocí tla
č
ítka
,
.
Off: Je zvolen režim p
ř
íjmu FM signálu.
Nastavení hlavních funkcí v rádio režimu
Ukládání p
ř
edvoleb
Požadované FM frekvence m
ů
žete nastavit manuáln
ě
.
M
ů
žete uložit až 30 frekvencí.
1. Stiskn
ě
te tla
č
ítko TOOL v režimu FM rádio.
Zobrazí se obrazovka s nástroji pro práci s rádiem.
2. Po p
ř
esunu na [Edit Preset] stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
3. Po výb
ě
ru [Save] nebo [Delete] stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
Save: Pomocí tla
č
ítka SELECT
zvolte požadované
č
íslo
p
ř
edvolby. Aktuální frekvence bude uložena.
Delete: Pomocí tla
č
ítka SELECT zvolte požadované
č
íslo
p
ř
edvolby, kterou chcete vymazat. Aktuální frekvence
bude uložena.
Automatické p
ř
edvolby
1. Stiskn
ě
te tla
č
ítko MENU v režimu FM rádio.
Zobrazí se obrazovka s nástroji pro práci s rádiem.
2. Po p
ř
esunu na [Auto Preset] stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
Frekvence jsou automaticky uloženy v po
ř
adí od 1 až do
30.
Sample
This manual is suitable for devices