Samsung YH-J70S user manual download (Page 24 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 45
46
47
Nastavení MENU
Stiskn
ě
te a držte tla
č
ítko MENU pro p
ř
epnutí do režimu MENU.
Použijte
tla
č
ítko SELECT pro výb
ě
r menu které chcete a krátce stiskn
ě
te tla
č
ítko
SELECT.
Now playing: Zobrazí aktuáln
ě
p
ř
ehrávanou skladbu.
FM Radio: Pro poslech FM rádia.
Navigation: P
ř
esun do režimu navigace a p
ř
ehled soubor
ů
a adresá
řů
.
Text: Pro
č
tení textových soubor
ů
.
Photo/Video: Pro prohlížení uložených obrázkových nebo video soubor
ů
.
USB Host: Pro p
ř
enos soubor
ů
uložených v p
ř
ístroji do externích za
ř
ízení, nebo na
p
ř
enos soubor
ů
uložených v externích za
ř
ízeních do p
ř
ehráva
č
e.
Games: Pro hraní her.
Settings: Pro nastavení funkcí.
Poznámka
-
V režimu menu stiskn
ě
te tla
č
ítko
pro p
ř
echod zp
ě
t.
Poslech FM rádia
P
ř
epnutí do režimu FM Rádio
Stiskn
ě
te tla
č
ítko MENU.
Zvolte v menu FM Rádio a potom stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
Vyhledání frekvence
Manuální vyhledávání: stisknutím tla
č
ítek
,
zvyšujete nebo snižujete frekvenci.
Automatické vyhledávání: stisknutím a podržením tla
č
ítek
,
pro automatické
vyhledání frekvence se signálem.
Sample
This manual is suitable for devices