Samsung YH-J70S user manual download (Page 23 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 45
44
45
Nastavení hlavních funkcí v hudebním režimu
SRS
1. V režimu Music stiskn
ě
te tla
č
ítko TOOL.
Zobrazí se okno s nástroji pro práci s hudbou.
2. Po p
ř
esunu na [SRS] stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
3. Po zvolení požadovaného SRS režimu stiskn
ě
te tla
č
ítko
SELECT.
Normal
SRS
TruBass
WOW
HD
SRS: Budete slyšet 3D Stereo zvuk.
TruBass: Zesílení bas
ů
, dodá zvuku plnost.
WOW: Umožní aktivovat funkce SRS a TruBass sou
č
asn
ě
.
HD: Poskytuje jasn
ě
jší hlas a vysoké tóny.
Poznámka
-
je ochranná známka spole
č
nosti SRS Labs, Inc.
Technologie WOW je licencována spole
č
ností SRS Labs, Inc.
-
Prosím, nastavte si hlasitost na p
ř
im
ěř
enou úrove
ň
, zapnutím funkce SRS se
hlasitost m
ů
že zvýšit.
-
Tento p
ř
ístroj podporuje frekvence 32 KHz, 44,1 KHz a 48 KHz.
Nastavení hlavních funkcí v hudebním režimu
Režim p
ř
ehrávání
1. V režimu Music krátce stiskn
ě
te tla
č
ítko MENU.
Zobrazí se okno s nástroji pro práci s hudbou.
2. Po p
ř
esunu na [SRS] stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
3. Po zvolení požadovaného p
ř
ehrávacího režimu stiskn
ě
te
tla
č
ítko SELECT.
Normal: P
ř
ehrání všech skladeb za sebou.
Repeat: Stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT na [Repeat]
-
One: Opakování jednoho souboru.
-
Folder: Opakování aktuálního adresá
ř
e.
-
All: Opakování všech soubor
ů
.
Shuffle: Stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT na [Shuffle].
-
Folder: Náhodné p
ř
ehrání soubor
ů
v aktuálním adresá
ř
i.
-
All: Náhodné p
ř
ehrání všech soubor
ů
.
Informace o souboru
1. B
ě
hem p
ř
ehrávání nebo pozastavení hudby
stiskn
ě
te tla
č
ítko TOOL.
Zobrazí se okno s nástroji pro práci
s hudbou.
2. Po p
ř
esunu na [File Info] stiskn
ě
te tla
č
ítko
SELECT.
Zobrazí se informace o aktuáln
ě
p
ř
ehrávaném/pozastaveném souboru.
Sample
This manual is suitable for devices