Samsung YH-J70S user manual download (Page 22 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 45
42
43
Hledání hudebních/hlasových soubor
ů
Vyhledávání konkrétních
č
ástí b
ě
hem p
ř
ehrávání
Stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko
,
b
ě
hem p
ř
ehrávání pro vyhledání konkrétní
č
ásti,
kterou chcete poslouchat.
Uvoln
ě
te tla
č
ítko pro návrat k normálnímu p
ř
ehrávání.
Zm
ě
na skladeb b
ě
hem p
ř
ehrávání
Stiskn
ě
te krátce tla
č
ítko
pro p
ř
ehrání následující skladby.
B
ě
hem prvních 5 sekund po za
č
átku skladby stiskn
ě
te krátce tla
č
ítko
pro
p
ř
ehrání p
ř
edcházející skladby. Když stisknete krátce tla
č
ítko po uplynutí prvních 5
sekund skladby, p
ř
ehraje se znovu sou
č
asná skladba.
Zm
ě
na skladeb v režimu stop
V režimu stop stiskn
ě
te tla
č
ítko
,
pro p
ř
esun na následující nebo p
ř
edchozí
skladbu.
Poznámka
-
VBR (Variable Bit Rate) soubor: Soubor, u kterého se neustále m
ě
ní kompresní
pom
ě
r v závislosti na typu zvuku, jako nap
ř
.
špi
č
ky.
-
P
ř
i p
ř
ehrávání VBR soubor
ů
není možné p
ř
ejít na p
ř
edchozí stopu ani když
stisknete tla
č
ítko
b
ě
hem prvních 5 sekund p
ř
ehrávání skladby.
-
Soubory p
ř
evzaté ve formáte MP2 nebo MP1, u kterých se p
ř
ípona zm
ě
nila na
MP3 není možné p
ř
ehrát.
Nastavení hlavních funkcí v hudebním režimu
Pro pohyb a potvrzování m
ů
žete použít tla
č
ítko SELECT.
Stiskn
ě
te tla
č
ítko
pro posun zp
ě
t.
P
ř
idat k oblíbeným
1. V režimu Music stiskn
ě
te tla
č
ítko TOOL.
Zobrazí se okno s nástroji pro práci s hudbou..
2. Po p
ř
esunu na [Add to favorites] stiskn
ě
te tla
č
ítko
SELECT.
3. Po p
ř
esunu na položku do které chcete soubor uložit,
stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
Ozna
č
ený soubor se p
ř
idá do seznamu.
M
ů
žete si navolit 10 seznam
ů
skladeb.
P
ř
idané soubory najdete p
ř
es [Navigation]
[Playlist]
[Favorites].
EQ
1. V režimu Music stiskn
ě
te tla
č
ítko TOOL.
Zobrazí se okno s nástroji pro práci s hudbou.
2. Po p
ř
esunu na [EQ] stiskn
ě
te tla
č
ítko SELECT.
3. Výb
ě
r požadovaného zvukového efektu potvr
ď
te tla
č
ítkem
SELECT.
Normal
Jazz
Classic
Pop
Rock
Bass Boost
Bass Cut
R&B
Club
Dance
House
High Boost
High Cut Loud
Ballad
Strings
Vintage
Vocal Boost
Bluesy
User EQ.
P
ř
i používaní uživatelem nastaveného EQ m
ů
žete požadovaný zvukový efekt
nastavit v [Settings]
[Sound Effect]
[User EQ Set].
Sample
This manual is suitable for devices