Samsung YH-J70S user manual download (Page 21 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 45
40
41
P
ř
ehrávání hudby
Ujist
ě
te se, že p
ř
ehráva
č
je pln
ě
nabitý a sluchátka jsou p
ř
ipojeny.
Zapnutí
: Pro zapnutí p
ř
ehráva
č
e stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko
.
Vypnutí
: Pro vypnutí p
ř
ehráva
č
e stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko
.
P
ř
ehrávání hudby
Stiskn
ě
te a podržte tla
č
ítko
.
P
ř
ehrávání za
č
ne automaticky.
P
ř
erušení hudby
Pro p
ř
erušení p
ř
ehrávání stiskn
ě
te tla
č
ítko
.
V režimu Pause znovu krátce stiskn
ě
te tla
č
ítko
pro
pokra
č
ování p
ř
ehrávání.
Nastavení hlasitosti
Hlasitost nastavíte posouváním tla
č
ítka SELECT nahoru
a dolu.
Hlasitost m
ů
že být nastavena v krocích od 00(min) do 60(max.).
Funkce Hold
Použijte funkci Hold pro zam
č
ení všech tla
č
ítek.
Funkce Hold samotného p
ř
ehráva
č
e
Aktivujte na p
ř
ehráva
č
i
.
Všechny tla
č
ítka p
ř
ístroje budou zablokovány a pro ovládání bude možné použít jen
dálkové ovládání.
Po aktivování p
ř
epína
č
e HOLD se na displeji zobrazí symbol „
“.
Opakování smy
č
ky
Po
č
áte
č
ní bod
P
ř
i p
ř
ehrávání hudebních soubor
ů
krátce stiskn
ě
te tla
č
ítko A
B na za
č
átku smy
č
ky, kterou chcete zadat.
Na displeji se zobrazí A
.
Koncový bod
Na konci zadávané smy
č
ky znovu krátce stiskn
ě
te tla
č
ítko A
B.
Na displeji se zobrazí A
B.
Smy
č
ka se opakovan
ě
p
ř
ehrává.
Pro zrušení smy
č
ky stiskn
ě
te krátce A
B.
Sample
This manual is suitable for devices