Samsung YH-J70S user manual download (Page 20 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 45
38
39
Používání programu Multimedia Studio
5. Vyberte adresá
ř
pro uložení z okna [Save As] a potom stiskn
ě
te tla
č
ítko [Save].
Vybrané snímky budou uloženy.
Poznámka
-
Video p
ř
ehráva
č
a zm
ě
nové kódy nejsou dodávány s p
ř
ehráva
č
em.
Doporu
č
ujeme použít nejnov
ě
jší verze zm
ě
nových kód
ů
.
-
Pro podrobn
ě
jší informace si p
ř
e
č
t
ě
te pomocníka (Help).
Používání programu Multimedia Studio
Zobrazení pomocníka
Zapn
ě
te Multimedia Studio a stiskn
ě
te Help v horní
č
ásti obrazovky.
Zobrazí se pomocník (Help).
Sample
This manual is suitable for devices