Samsung YH-J70S user manual download (Page 2 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 45
2
3
Vlastnosti
Podpora vym
ě
nitelného pam
ěť
ového média
Zabudovaný pevný disk m
ů
žete použít pro uložení kompletní sbírky hudby, nebo
ho využít jako externí disk vašeho PC pro uložení datových soubor
ů
.
P
ř
ehrává MP3, WMA, Audio ASF a Ogg
Váš p
ř
ehráva
č
podporuje p
ř
ehrávání soubor
ů
ve formátech MP3, WMA, Audio
ASF a Ogg.
Podpora funkce USB Host
M
ů
žete voln
ě
p
ř
enášet data jako hudbu, nebo obrázky bez PC, p
ř
ímým
p
ř
ipojením digitálních za
ř
ízení jako nap
ř
. digitální fotoaparát, MP3 p
ř
ehráva
č
, atd.
k p
ř
ehráva
č
i.
Funkce p
ř
ehrávání videa
Pomocí programu Multimedia Studio si m
ů
žete po stažení prohlížet video
soubory.
Funkce prohlíže
č
e obrázk
ů
a textu
M
ů
žete si prohlížet soubory JPEG a textové TXT soubory.
P
ř
ímý záznam MP3
M
ů
žete p
ř
evést hudbu z CD nosi
čů
, kazet a rádia do MP3 soubor
ů
bez použití
PC.
Vlastnosti
Podpora vysokorychlostního p
ř
enosu USB 2.0
SRS WOW Surround Sound
Funkce 3D surround (SRS) p
ř
idává zvuku plnost.
1,8 palcový barevný TFT LCD displej
M
ů
žete si vychutnat kvalitní obrazové a video soubory.
Podpora r
ů
zných her
M
ů
žete si zahrát hry jako nap
ř
. Tetris, Omok a Othello.
Vestav
ě
ná nabíjecí Li-ion baterie
Vestav
ě
ná nabíjecí litiová baterie poskytuje až 25 hodin p
ř
ehrávání hudebních
nebo 5 hodin a 30 minut video soubor
ů
. (Hodnoty nam
ěř
ené výrobcem).
Funkce kontroly rychlosti p
ř
ehrávání
M
ů
žete m
ě
nit rychlost p
ř
ehrávání hudby nebo hlasu.
Možnost upgrade
M
ů
žete upgradovat interní programy podle dostupnosti.
Pro upgrade navštivte domovskou stránku (
www.samsung.com
)
Sample
This manual is suitable for devices