Samsung YH-J70S user manual download (Page 19 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 45
36
pokra
č
ování…
37
Používání programu Multimedia Studio
Zachycení videa
1. Stiskn
ě
te tla
č
ítko [Capture] v horní
č
ásti menu
programu Multimedia Studio.
Zobrazí se okno Media Player.
2. Stiskn
ě
te [Menu]
[Open] ve vašem PC a vyberte
video, které chcete p
ř
ehrát.
Vybrané video bude p
ř
ehráno.
Používání programu Multimedia Studio
3. Po zobrazení snímku, který chcete zachytit, stiskn
ě
te
tla
č
ítko
[Capture] a potom tla
č
ítko
[Capture].
Vybraný obrázek bude zachycen.
4. Stiskn
ě
te tla
č
ítko [Save].
Save This captured image: uloží práv
ě
vybraný
obrázek.
Save All captured images: uloží všechny zachycené
obrázky.
Sample
This manual is suitable for devices