Samsung YH-J70S user manual download (Page 17 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 45
32
33
Používání programu Multimedia Studio
P
ř
ed kopírovaním obrázkových nebo video soubor
ů
pomocí programu Multimedia
Studio nejd
ř
íve zvolte režim p
ř
ipojení. Stiskn
ě
te tla
č
ítko MENU a v menu zvolte
[Settings]
[PC Connect Mode]
[Removable Disk].
Odesílání obrázk
ů
1. P
ř
ipojte p
ř
ehráva
č
k PC..
2. Zvolte obrázek (obrázky), které chcete odeslat do p
ř
ehráva
č
e.
3. Zvolte [File]
[Export images to device] v horní
č
ásti programu Multimedia Studio.
4. Na obrazovce [Select device] zvolte za
ř
ízení p
ř
ipojené k PC a potom stiskn
ě
te
tla
č
ítko [OK].
5. V okn
ě
výb
ě
ru adresá
řů
zvolte adresá
ř
, do kterého se mají soubory uložit a stiskn
ě
te
tla
č
ítko [OK].
Používání programu Multimedia Studio
6. Zvolte velikost a umíst
ě
ní obrázku v okn
ě
[Resize images] a potom klikn
ě
te na
tla
č
ítko [OK].
Obrázek se odešle do zvoleného za
ř
ízení.
Odeslaný obrázek je možné prohlížet pomocí [Photo/Video]
[Photo].
Optimální velikost obrázku pro prohlížení na p
ř
ístrojji je 160 x 128. Když se
obrázek na p
ř
ehráva
č
i nezobrazí správn
ě
, zm
ěň
te prosím velikost obrázku.
Poznámka
-
Cesta ukazuje umíst
ě
ní nebo adresá
ř
, kde na vašem PC, bude p
ř
evedený
obrázek uložen.
-
Obrázkové soubory uložené v p
ř
ehráva
č
i je možné vymazat volbou [File]
[Delete images from device].
-
Pro podrobn
ě
jší informace si p
ř
e
č
t
ě
te pomocníka (Help).
Sample
This manual is suitable for devices