Samsung YH-J70S user manual download (Page 16 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 45
30
31
Instalace programu Media Studio
3. Následujte instrukce pro dokon
č
ení instalace.
Používání programu Multimedia Studio
Zapn
ě
te program Multimedia Studio pomocí ikony na ploše.
Editace obrázk
ů
1. V okn
ě
adresá
řů
v levé horní
č
ásti programu
Multimedia Studio zvolte složku obsahující
obrázky, které chcete editovat.
Uložené soubory se zobrazí v okn
ě
seznamu
souboru na pravé stran
ě
.
2. Zvolte obrázek, který chcete editovat.
Zvolený obrázek se zobrazí v okn
ě
[Preview
image].
3. Stiskn
ě
te tla
č
ítko [Edit Img].
Z okna [Picture editor] m
ů
žete vykonávat funkce, jako je editace obrázk
ů
pro
pozadí, editace vrstev, vkládání clip-art
ů
, vytvo
ř
ení rám
ů
a r
ů
zné jiné edita
č
funkce.
Poznámka
-
Pro podrobn
ě
jší informace si p
ř
e
č
t
ě
te pomocníka (Help).
Sample
This manual is suitable for devices