Samsung YH-J70S user manual download (Page 15 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 45
28
pokra
č
ování...
29
Používání programu Media Studio
Zobrazení pomocníka v programu Media Studio
Otev
ř
ete Music Studio a stiskn
ě
te F1.
Zobrazí se pomocník.
V horní
č
ásti klikn
ě
te na [Help]
Klikn
ě
te na [Help] a zobrazí se okno pomocníka.
Poznámka
-
Music recognition technology a odpovídající data dodává Gracenote a
Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
-
CDDB je registrovaná obchodní zna
č
ka Gracenote. Logo a emblém Gracenote,
logo a emblém CDDB a logo "Powered by
Gracenote CDDB" jsou obchodní
zna
č
ky Gracenote. Music Recognition Service a MRS jsou servisní zna
č
ky
Gracenote.
Instalace programu Media Studio
Media Studio je program umož
ň
ující editaci obrázk
ů
, p
ř
ehrávání videa a p
ř
evody
mezi formáty a tvorbu multimediálních album
ů
.
Instalace software
1. Vložte instala
č
ní CD do CD-ROM jednotky. Zvolte: [Install Samsung Media Studio]
2. Zvolte jazyk
Sample
This manual is suitable for devices