Samsung YH-J70S user manual download (Page 14 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 45
26
27
Používání programu Media Studio
Vytvo
ř
ení adresá
ř
e
1. P
ř
ipojte p
ř
ehráva
č
k PC.
2. Stiskn
ě
te tla
č
ítko [Create Folder]
na spodní
č
ásti okna pro správce p
ř
ipojení.
3. V okn
ě
pro zadání názvu zadejte jméno nového adresá
ř
e.
Vytvo
ř
í se nový adresá
ř
.
Když otev
ř
ete nový adresá
ř
a zkopírujete soubor, zkopíruje se do nového
adresá
ř
e.
Poznámka
-
Pro podrobn
ě
jší informace si p
ř
e
č
t
ě
te pomocníka (Help).
Používání programu Media Studio
Mazání soubor
ů
1. P
ř
ipojte p
ř
ehráva
č
k PC.
2. Po výb
ě
ru soubor
ů
nebo adresá
řů
z okna Správce p
ř
ipojení ur
č
ených na smazání
stiskn
ě
te tla
č
ítko [Delete]
ve spodní
č
ásti okna Správce p
ř
ipojení.
3. Stiskn
ě
te tla
č
ítko Confirm] po zobrazení hlášení o potvrzení vymazání.
Vybraný adresá
ř
nebo soubor bude vymazán.
Poznámka
-
Pro podrobn
ě
jší informace si p
ř
e
č
t
ě
te pomocníka (Help).
Sample
This manual is suitable for devices