Samsung YH-J70S user manual download (Page 13 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 45
24
25
Používání programu Media Studio
Formátování
MP3 p
ř
ehráva
č
e vymaže všechny soubory, takže je uvoln
ě
n
maximální možný prostor pro nové soubory. To umožní vymazání necht
ě
ných
soubor
ů
najednou, ne postupn
ě
.
Formátování p
ř
ehráva
č
e
1. P
ř
ipojte p
ř
ehráva
č
k PC.
2. Stiskn
ě
te [Device]
[Format], v horní
č
ásti obrazovky.
3. Stiskn
ě
te tla
č
ítko [Start] když se zobrazí okno Format.
Pam
ěť
p
ř
ehráva
č
e je zformátovaná a všechny uložené soubory budou vymazány.
Poznámka
-
Pro podrobn
ě
jší informace si p
ř
e
č
t
ě
te pomocníka (Help).
-
Když jste p
ř
ehráva
č
formátovali na PC, prosím, naformátujte ho ješte jednou
použitím programu Media Studio.
Používání programu Media Studio
Kopírování skladeb z Audio CD
1. Vložte vaše CD obsahující skladby ke stažení do CD-ROM jednotky vašeho PC.
2. Stiskn
ě
te tla
č
ítko [Search Audio CD]
umíst
ě
né na nejnižším míst
ě
obrazovky.
Zobrazí se skladby na CD.
3. Vyberte skladby na stažení stisknutím tla
č
ítka [Rip a CD]
.
Vybraný soubor bude p
ř
ekonvertován do MP3 souboru.
Vyberte
[Tools]
[Audio Source Format Conversion Settings] v horní
č
ásti
obrazovky pro zm
ě
nu nastavení konverze.
Poznámka
-
Pro podrobn
ě
jší informace si p
ř
e
č
t
ě
te pomocníka (Help).
Zm
ě
nit
formát
Cílový
adresá
ř
Sample
This manual is suitable for devices