Samsung YH-J70S user manual download (Page 12 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 45
22
23
Používání programu Media Studio
Zasílání seznamu skladeb
1. P
ř
ipojte p
ř
ehráva
č
k PC.
2. Stiskn
ě
te [File]
[Add Playlist] v horním menu.
Když se zobrazí vstupní okno, zadejte název adresá
ř
a se seznamem skladeb.
3. V okn
ě
[Library] vyberte adresá
ř
se soubory, které chcete p
ř
evést.
Hudební soubory v tomto adresá
ř
i se objeví ve st
ř
edu obrazovky.
Používání programu Media Studio
4. P
ř
etáhn
ě
te
požadované soubory do
vytvo
ř
eného seznamu skladeb.
5. Po výb
ě
ru zvolených skladeb stiskn
ě
te tla
č
ítko
[Transmit]
v okn
ě
seznamu skladeb.
Soubory v seznamu skladeb budou p
ř
esunuty
do p
ř
ehráva
č
e.
Odpojte p
ř
ehráva
č
od PC a krátce stiskn
ě
te
tla
č
ítko MENU na p
ř
ehráva
č
i.
Pro prohlížení zkopírovaného seznamu skladeb
potom zvolte [Navigation]
[Playlist]
[PC
Playlist].
Poznámka
-
Nový seznam skladeb se vytvo
ř
í po stisknutí tla
č
ítka [Add]
v okn
ě
seznamu
skladeb.
Vybraný seznam skladeb se vymaže po stisknutí tla
č
ítka [Delete]
.
-
Pro podrobn
ě
jší informace si p
ř
e
č
t
ě
te pomocníka (Help).
Sample
This manual is suitable for devices