Samsung YH-J70S user manual download (Page 11 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 45
20
21
Používání programu Media Studio
Media Studio je program umož
ň
ující ukládání hudby do p
ř
ehráva
č
e a p
ř
ehrávání
hudebních soubor
ů
na vašem PC.
Klikn
ě
te na ikonu Media Studio na vaší pracovní ploše.
Ukládání hudebních soubor
ů
1. P
ř
ipojte p
ř
ehráva
č
k PC.
Na pravé stran
ě
obrazovky se zobrazí okno správy p
ř
ipojení.
Když se toto okno nezobrazí automaticky, zvolte z horního menu [Device]
[Show device Window].
2. Z okna [Library] vyberte adresá
ř
se soubory, které chcete zkopírovat.
Hudební soubory v daném adresá
ř
i se objaví uprost
ř
ed obrazovky.
Používání programu Media Studio
3.
Když jsou hudební soubory na
č
teny, vyberte ty, které chcete zkopírovat, a potom
stiskn
ě
te tla
č
ítko [Transfer]
.
Vybrané soubory budou p
ř
esunuty do p
ř
ehráva
č
e.
Když soubory stahujete z p
ř
ehráva
č
e jako externí pam
ě
ti, zvolte v programu Media Studio
[Device]
[Reconstruct Library].
Hudební soubory jsou automaticky rozt
ř
íd
ě
ny do adresá
řů
interpret, album, žánr a skladba
podle tag informace. Adresá
ř
e interpret, album, žánr a skladba m
ů
žete najít v [Settings]
[Navigation]
[Music Library].
Poznámka
-
Pro podrobn
ě
jší informace si p
ř
e
č
t
ě
te pomocníka (Help).
-
Co je ID3 Tag?
Je to rozší
ř
ení MP3 souboru o informace , jako nap
ř
. název skladby, interpret,
album, rok, žánr a komentá
ř
.
Okno p
ř
ipojených
za
ř
ízení
Sample
This manual is suitable for devices