Samsung YH-J70S user manual download (Page 10 of 45)

Languages: Czech
Pages:45
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 45
18
19
Použití p
ř
ehráva
č
e jako externí pam
ě
ti
P
ř
ed použitím jako externí pam
ě
ti musíte zvolit režim p
ř
ipojení k PC.
Stiskn
ě
te tla
č
ítko MENU a v menu zvolte [Settings]
[PC Connect Mode]
[Removable Disk].
Stažení soubor
ů
1. P
ř
ipojte p
ř
ehráva
č
k vašemu PC pomocí dodaného USB kabelu.
2. Pravým tla
č
ítkem klikn
ě
te na ikonu Start a potom vyberte Explorer, pro otev
ř
ení
programu Windows Explorer na PC.
[Removable Disk] je zobrazen ve Windows Explorer.
3. Zvolte soubor, který chcete uložit a
p
ř
etáhn
ě
te ho do požadovaného adresá
ř
e.
Hudební soubory p
ř
etáhn
ě
te do adresá
ř
e MUSIC, textové soubory do adresá
ř
e
TEXT a obrázkové soubory do adresá
ř
e PHOTO, video soubory do adresá
ř
e
VIDEO a datové soubory do adresá
ř
e DATA.
-
Adresá
ř
DATA se v p
ř
ehráva
č
i nezobrazuje.
P
ř
ehráva
č
podporuje jen video soubory, které mají p
ř
íponu .svi. Na p
ř
ehrání video
soubor
ů
, které mají jiný formát, p
ř
eve
ď
te soubory pomocí programu Multimedia
Studio, a potom p
ř
esu
ň
te p
ř
evedené soubory do p
ř
ehráva
č
e
Pozor
-
Odpojení USB kabelu b
ě
hem stahování/nahrávání soubor
ů
m
ů
že zp
ů
sobit
poruchu p
ř
ehráva
č
e.
-
Po
ř
adí, v jakém jsou hudební soubory zobrazeny v programu Windows
Explorer m
ů
že být jiné než ve vašem p
ř
ehráva
č
i
P
ř
ipojení p
ř
ehráva
č
e k vašemu PC
Odpojení USB kabelu
Po ukon
č
ení stahování všech soubor
ů
, musíte kabel odpojit následujícím zp
ů
sobem:
1. Dvojit
ě
klikn
ě
te na zelenou šipku umíst
ě
nou na lišt
ě
vpravo na vaší obrazovce.
2. Zvolte USB za
ř
ízení a zvolte tla
č
ítko [Stop]. Když se zobrazí hlášení [Stop a
Hardware Device], zvolte tla
č
ítko [OK], a potom odpojte USB kabel.
Pozor
-
Když bude kabel odpojen nevhodn
ě
, soubory na p
ř
ehráva
č
i se mohou
poškodit a nebude je možné p
ř
ehrát.
Sample
This manual is suitable for devices