Samsung YH-820MC user manual download (Page 27 of 30)

Languages: Norwegian
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 30
53
Innstilling av kontrasten
NO
Opptaksinnstillinger
52
I menyen, bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Settings,
og trykk deretter p
å
SELECT-knappen.
1
Bruk RULL OPP/RULL NED-knappene og velg Contrast.
2
Trykk p
å
SELECT-knappen til den
ø
nskede
skjermkontrasten kommer opp.
Innstillingsomr
å
det for justering av skjermkontrasten er 0 til 4.
3
SRS settings
Record Settings
Backlight-3sec
Contrast-
2
Settings
I menyen, bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Settings,
og trykk deretter p
å
SELECT-knappen.
1
Bruk RULL OPP/RULL NED-knappene og velg P.saver-skjermen.
2
Trykk p SELECT-knappen til den ¿nskede tiden for
skjermeffektsparing kommer opp.
Off
15 sec
30 sec
45 sec
1 min
Hvis den valgte tiden utl
ø
per mens du spiller musikk, skifter
skjermen til effektsparemodus. I effektsparemodus fortset-
ter musikken
å
spille, men musikkinformasjon blir ikke
vist p
å
skjermen.
Trykk p
å
√»
-knappen i effektsparemodus for
å
g
å
tilbake til
vanlig avspillingsskjerm.
3
Record Settings
Backlight-3sec
Contrast-2
P.Saver-
3sec
Settings
Innstilling av effektspareskjerm
I menyen, bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Settings,
og trykk deretter p
å
SELECT-knappen.
1
Bruk RULL OPP/RULL NED-knappene og velg Backlight.
2
Trykk p SELECT-knappen til den tiden du ¿nsker
at bakgrunnsbelysningen skal v re p , blir vist.
Off, 3, 5, 10, 15, 30 sekunder og Always er tilgjengelig for tiden
bakgrunnsbelysningen skal v
æ
re p
å
.
3
EQ-Off
SRS-settings
Record Settings
Backlight-
3sec
Settings
I menyen, bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Settings,
og trykk deretter p
å
SELECT-knappen.
1
Bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Record Settings
og trykk deretter p SELECT-knappen.
2
Bruk RULL OPP/RULL NED-knappene, velg Sampling og Bit Rate, og trykk deretter
kort p SELECT-knappen for
utf¿re den ¿nskede opptaksinnstillingen.
Fullf
ø
r den
ø
nskede innstillingen og trykk deretter p
å
MENU-knappen for
å
g
å
til hoved-
menyen.
Sampling: Hver gang du trykker p
å
Select-knappen, skifter valget mellom 32 kHz og 44 kHz.
Bit Rate: Hver gang du trykker p
å
Select-knappen, skifter valget slik:
96
128
160 kbps.
En h
ø
yere bitfrekvens gir en bedre lydkvalitet, men krever st
ø
rre plass i minnet.
3
EQ-Off
SRS-settings
Record Settings
Sampling-
44khz
Bit Rate-128kbps
Record Settings
Settings
M
e
r
k
- Stemmer kan bare tas opp med 8
kHz 32 kbps.
Repeat-Off
Innstilling av bakgrunnsbelysning
Sample
This manual is suitable for devices