Manhattan 176927 MH1 user manual download

Languages: English and 6 more
  • French
  • German
  • Italian
  • Polish
  • Serbian
  • Spanish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
MAN-176880/176910/176927-UM-ML6-1011-04-0
DEUTSCH: MH1 Optische Mini Maus
Installation
Schließen Sie die Maus einfach an einen freien USB-Port an. Das
Betriebssystem erkennt das neue Gerät und installiert den/die Treiber
automatisch.
Anwendung
A
Rechtsklick, um Kontextmenüs in Ihren Programmen zu öffnen.
B
Linksklick, für gängige Auswahlfunktionen.
C
Drehen Sie das Mausrad, um eine Bildschirm- oder Dokumentenansicht
zu bewegen. Halten Sie das Mausrad gedrückt und bewegen Sie
gleichzeitig die Maus für die Auto-Scroll-Funktion.
Vermeiden Sie Verwendung in extremer Hitze sowie staubige
Oberflächen.
Auf polierten, reflektierenden oder Glasflächen sowie auf 3D-Mauspads
funktioniert die Maus nicht einwandfrei.
Falls Ihr Computer die Maus nicht erkennt, prüfen Sie die USB-
Verbindung und die USB-Kompatibilität Ihres Betriebssystems
(Windows XP/Vista/7 sowie Mac OS 9.0 oder höher).
Die Spezifikationen finden Sie auf www.manhattan-products.com.
FRANÇAIS: Souris optique miniature MH1
Installation
Connectez la souris à un port USB disponible. Votre système d’exploitation identifie la
souris et installe le(s) pilote(s) automatiquement.
Service
A
Pas utiliser sous températures extrêmes ou sur surfaces humides/sales.
B
Clic gauche pour activer des fonctions à l’écran.
C
Tournez
la molette de souris afin de défiler l’affichage d’un document ou d’un site Web.
Appuyez-la constamment et bougez la souris pour la fonction défilement auto.
Pas utiliser sous températures extrêmes ou sur surfaces humides/sales.
La souris ne marche pas impeccablement sur verre, sur des surfaces réfléchissantes ou
polies ou sur des tapis de souris 3D.
Si l’ordinateur n’identifie pas la souris, vérifiez la connexion USB et la compatibilité USB
de votre système d’exploitation (Windows XP/Vista/7 ou Mac OS 9.0 et meilleur).
Vous trouvez les spécifications sur www.manhattan-products.com.
ITALIANO: MH1 mini mouse ottico
Installazione
Semplicemente collegare il mouse in una porta USB disponibile. Il sistema operativo del
computer rileverà automaticamente la nuova periferica e installerà i driver corretti.
Funzionamento
A
Cliccare sul tasto destro per vedere pop-up menu nei vostri programmi.
B
Cliccare il tasto sinistro per selezionare le opzioni sullo schermo.
C
Ruotare la rotellina Avanti o indietro per muoversi all’interno di un documento o nello
schermo. Mantenere la rotella premuta mentre si muove il mouse per l’ auto-scroll.
Evitare l’uso in condizioni di eccessivo calore o umidità o vicino a polvere o sporco.
Il mouse non funzionerà correttamente su una scrivania liscia, sul vetro o su una
superficie riflettente o su un mouse pad 3D.
Se il computer non rileva il mouse, verificare la connessione USB e la compatibilità USB
del sistema operativo utilizzato (Windows XP/Vista/7 o Mac OS 9.0 e superiore).
Per ulteriori specifiche, visita il sito www.manhattan-products.com.
MH1 OPTICAL MINI MOUSE
USER MANUAL
MODELS 176880, 176910 & 176927
Installation
Simply plug the mouse into an available USB port. The computer
operating system will automatically detect the new device and
install the proper driver(s).
Operation
A
Right-click to view pop-up menus in your programs.
B
Left-click to select on-screen options.
C
Roll the scroll wheel forward or back to move through a
document or screen. Keep the scroll wheel pressed down
while moving the mouse to auto-scroll.
Avoid using in extreme heat or humidity, or near dust or dirt.
The mouse will not work freely on a smooth desk, glass or any
reflective surface or 3D mouse pad.
If the computer doesn’t detect the mouse, check the USB
connection and the USB compatibility of your
operating
system (Windows XP/Vista/7 or Mac OS 9.0 and higher).
For specifications, go to www.manhattan-products.com.
SRPSKI: MH1 optički mini miš
Instalacija
Jednostavno priključite miš u slobodni USB port (desno). Operativni sistem računara
će automatski detektovati novi uređaj i instalirati potreban drajver (e).
Funkcionisanje
A
Desni-klik za padajuće menije u vašim programima.
B
Levi-klik za izbor opcija na ekranu.
C
Pomerajte točkić napred ili nazad kako bi se kretali kroz dokument ili ekran. Držite
točkić pritisnut dok pomerate miš za auto-scroll.
Izbegavajte korišćenje u ekstremnim vrućinama i vlažnosti, ili u blizini prašine ili
prljavštine.
Miš neće raditi dobro na glatkim stolovima, staklu ili bilo kojoj drugoj reflektirajućoj
površini ili 3D podlozi za miša.
Ako računar ne detektuje miša, proverite USB konekciju i USB kompaktibilnost
operativnog sistema (Windows XP/Vista/7 ili Mac OS 9.0 i noviji).
Za specifikaciju idite na www.manhattan-products.com.
Model 176880
A
C
4
B
POLSKI: Myszka optyczna mini MH1
Instalacja
Podepnij mysz do wolnego portu USB komputera.
System automatycznie wykryje podłączone urządzenie
i
zainstaluje odpowiednie sterowniki. W przypadku podpinania
urządzeń USB nie ma potrzeby wyłączania komputera.
Opis funkcji
A
Prawy przycisk myszy – rozwija menu kontekstowe.
B
Lewy przycisk myszy – wybieranie lub zaznaczanie elementów.
C
Rolka „scroll” – służy do przewijania dokumentów. Wciśnięcie i przytrzymanie rolki spowoduje
włączenie funkcji „auto-scroll” – przewijanie w górę i w dół, zgodnie z ruchem myszy.
Nie używać urządzenia w ekstremalnych warunkach temperaturowych oraz w miejscach,
gdzie
występuje duża wilgotność, zapylenie lub brud.
Mysz może nie działać prawidłowo na gładkiej powierzchni biurka, szkle, czy innej odbijającej
światło powierzchni oraz podkładkach 3D.
Jeśli komputer nie wykrywa automatycznie urządzenia, sprawdź podłączenie myszy,
poprawność
działania portu USB komputera oraz obsługę standardu USB w systemie operacyjnym (Windows
XP/Vista/7 oraz MAC OS 9.0 lub nowszy).
Pełną specyfikację produktu znajdziecie Państwo na stronie www.manhattan-products.com.
ESPAÑOL: Mini Ratón Óptico - MH1
Instalación
Solo conecte el ratón en un puerto USB disponible. El sistema operativo detectará
automaticamente el nuevo dispositivo e instalará el driver necesario.
Operación
A
Haga clic derecho para ver los menús emergentes en sus programas.
B
Haga clic izquierdo para seleccionar opciones en la pantalla.
C
Gire la rueda de desplazamiento hacia delante o hacia atrás para desplazarse por un
documento o una pantalla. Mantenga la rueda de desplazamiento presionado
mientras mueve el ratón para auto-scroll.
Evite el uso en calor extremo o humedad, o cerca de polvo o suciedad.
El ratón no funciona libremente sobre una mesa lisa, vidrio o cualquier superficie
reflectante o mouse pad 3D.
Si la computadora no detecta el ratón, compruebe la conexión USB y la compatibilidad
USB de su sistema operativo (Windows XP/Vista/7 ó Mac OS 9.0 y mas alto).
Para más especificaciones, visite www.manhattan-products.com.
Sample