Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 9 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 266
Om alternativet har värdet
Not Set
har inget systemlösenord tilldelats och lösenordsbyglingen på moderkortet är aktiverad
(standardinställning).
Om alternativet har värdet
Disabled
inaktiveras systemlösenordet av en bygling på moderkortet.
Om du vill inaktivera systemlösenordet skriver du det vid ledtecknet och trycker på <Ctrl><Retur>.
Drive Password
(enhetslösenord)
Förhindra obehöriga användare från att få tillgång till hårddisken genom att ange det här lösenordet.
OBS!
Det här alternativet visas för varje installerad hårddisk med lösenordsfunktion. Alternativet visas inte om alla
hårddiskar saknar lösenordsfunktion.
ModBay Password (lösenord för
modulfacket)
Förhindra obehöriga användare från att få tillgång till hårddisken som är installerad i modulfacket genom att ange det här
lösenordet.
OBS!
För att det här alternativet ska visas måste hårddisken som sitter i modulfacket kunna hantera lösenordsfunktionen.
Alternativet visas inte om det inte finns någon hårddisk i modulfacket eller om det finns en där som inte hanterar
lösenordsfunktionen.
Password Changes
(lösenordsändring)
Det här alternativet låser systemlösenordsfältet med administratörslösenordet. Om fältet är låst är det inte längre möjligt
att inaktivera lösenordsskyddet genom att trycka på <Ctrl><Retur> då datorn startas.
Intrusion Alert
(intrångsvarning)
När det här alternativet är installerat och aktiverat varnas användaren att datorkåpan har öppnats nästa gång datorn
startas om. Inställningarna är
On
(aktiverat),
On-Silent
(aktiverat-
tyst) (standardinställning) och
Off
(inaktiverat).
Intrusion Status
(intrångstillstånd)
Det här alternativet visas i systeminställningsprogrammet enbart någon har öppnat chassit. Inställningarna är
Clear
(rensa) och
Detected
(identifierat) (standardinställning). Välj
Clear
(rensa) för att nollställa chassiintrångsdetektorn.
TPM Security (TPM-
säkerhet)
Styr TPM-
säkerhetsenheten.
Off
TPM-
säkerhetsenheten är
inaktiverad
.
On
TPM-
säkerhetsenheten är
aktiverad
.
Fabriksinställningen är
Off
.
Power Management
(strömhantering)
AC Recovery
(nätåterställning)
Avgör vad som händer när strömmen slås på igen.
Auto Power On (automatisk
start)
Sätter tidpunkt och veckodag för när datorn automatiskt ska sättas på. Alternativen är
Everyday
(varje dag) eller
Weekdays
(vardagar). Fabriksinställningen är
Off
.
Denna funktion fungerar inte om du stänger av datorn med ett grenuttag eller överspänningsskydd.
Auto Power Time (tid för
automatisk start)
Anger när datorn ska sättas på automatiskt. Tiden anges i 24
-timmarsformat (
timmar:minuter
). Du ändrar starttiden
genom att trycka på höger
-
eller vänsterpilarna för att öka eller minska siffrorna eller genom att ange önskad tid i fälten för
datum och tid.
Använd den här inställningen tillsammans med inställningen
Auto Power On
.
Low Power Mode (läge för låg
ström)
När
Low Power Mode
har valts kan fjärråterställning till normalläge aldrig göras från
Hibernate
(viloläge) eller läget
Off
(inaktiverat) om inte ett nätverkskort har installerats.
OBS!
Den här inställningen påverkar bara det inbyggda nätverkskortet.
Remote Wake-Up
(fjärråterställning till
normalläge)
Med det här alternativet kan systemet återställas till normalläge när ett nätverkskort eller ett modem som kan hantera
fjärråterställning får en återställningssignal.
On
(aktiverat) är standardinställningen.
On w/ Boot to NIC
(aktiverat med start från nätverkskortet) innebär att datorn
försöker starta från ett nätverk innan försök görs med startordningen.
OBS!
Normalt kan systemet fjärrstartas från vänteläge, viloläge eller när den är avstängd. När
Low Power Mode
(på
menyn
Power Management
[strömhantering]) är aktiverat kan systemet bara fjärrstartas från
Suspend
(vänteläge).
Suspend Mode (vänteläge)
Alternativen är
S1
, ett vänteläge där datorn körs på låg effekt, och
S3
, ett vänteläge där effekten minskas eller stängs av
för de flesta komponenter, men där systemminnet fortfarande är aktivt.
Underhåll
Load Defaults (läs in
standardvärden)
Den här inställningen återställer datorns fabriksinställningar. Alternativen är
Cancel
(avbryt) och
Continue/Reset CMOS
(fortsätt/återställ CMOS).
Event Log (händelselogg)
Visar systemets händelselogg.
BIOS Update (BIOS-
uppdatering)
Välj platsen för BIOS
-
uppdateringsfilen. Alternativen är
Floppy Disk
(diskettenhet) eller
Hard Drive
(hårddisk).
Uppträdande vid självtest
Fast Boot (snabbstart)
Med värdet
On
(standardinställning) startar datorn snabbare, eftersom vissa konfigurationer och tester hoppas över.
Numlock Key (Numlock-tangent)
Det här alternativet inbegriper de tangenter som sitter längst till höger på tangentbordet. Med värdet
On
(standardinställning) aktiveras de numeriska och matematiska funktionerna som visas överst på varje tangent. Med värdet
Off
(inaktiverat) aktiveras de markörstyrningsfunktioner som finns längst ned på varje tangent.
POST Hotkeys (snabbtangenter
under självtestet)
Den här inställningen anger om bokstäverna för tangenter som trycks ned visas när datorn startar. Standardinställningen
är
Setup & Boot Menu
(installation och startmeny).
Keyboard Errors
(tangentbordsfel)
Med det här alternativet inaktiveras eller aktiveras rapportering av tangentbordsfel då datorn startar.
Sample
This manual is suitable for devices