Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 8 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 266
l
ECP
porten är inställd för portprotokoll med utökad kapacitet.
LPT Port Address (LPT-
portadress)
Det här alternativet ställer in adressen som den inbyggda parallellporten använder. Inställningarna är
378h
(standardinställning),
278h
och
3BCh
.
PCI Slots (PCI-platser)
Aktiverar eller inaktiverar PCI-platserna.
Serial Port #1(seriell port
nr 1)
Auto
, standardinställningen, konfigurerar automatiskt en kontakt till en viss beteckning (
COM1
eller
COM3
).
Serial Port #2 (seriell port
nr 2)
Auto
, standardinställningen, konfigurerar automatiskt en kontakt till en viss beteckning (
COM1
eller
COM3
). (Den här
inställningen visas bara om en extra serieportskort har installerats.)
USB
USB-
enheter identifieras och stöds i operativsystemet när det här alternativet har värdet
On
(aktiverat).
USB Disable (inaktiv USB)
Aktiverar eller inaktiverar USB-
portarna på frontpanelen. Standardinställningen är
On
(aktiverade). Välj
Off
(inaktiverade)
om du vill inaktivera frontpanelsportarna.
USB Controller (USB-
styrenhet)
Aktiverar och inaktiverar den inbyggda USB-styrenheten.
Off
(inaktiverad)
USB-
styrenheten är inaktiverad.
On
(aktiverad)
USB-
styrenheten är aktiverad.
No Boot
(ingen start)
USB-
styrenheten är aktiverad, men BIOS identifierar inte USB
-lagringsenheter.
Fabriksinställningen är
On
(aktiverat).
Front USB Ports (USB-portar
på framsidan)
Aktiverar eller inaktiverar USB-
portarna på frontpanelen.
Off
Inaktiverade
On
Aktiverade
Fabriksinställningen är
On
.
LPT Port Mode (LPT-
portläge)
Väljer driftläget för den inbyggda parallellporten.
Off
porten är inaktiverad
AT
porten är konfigurerad för kompatibilitet med IBM AT
PS/2
porten är konfigurerad för kompatibilitet med IBM PS/2
EPP
Enhanced Parallel Port protocol (förbättrat parallellportsprotokoll)
ECP
Extended Capability port protocol (portprotokoll med utökad kapacitet)
Fabriksinställningen är
PS/2.
LPT Port Address (LPT-
portadress)
Definierar den grundläggande IO
-
adressen för den inbyggda parallellporten. Fabriksinställningen är
378h
.
Bild
Primary Video (primär
bildskärm)
Den här inställningen anger vilket grafikkort som är primära när det finns två grafikkort i datorn.
Video Memory Size (storlek på
bildskärmsminne)
Den här inställningen definierar minnesmängden som ska finnas tillgängligt för bildskärmsstyrenheterna.
Prestanda
Hyper-Threading
(flertrådsteknik)
Om datorns processor klara flertrådsteknik, visas det här alternativet i
Options List
(alternativlista).
HDD Acoustic Mode
(akustikläge för hårddisken)
l
Quiet
(tyst) (standardinställning) —
hårddisken körs så tyst som möjligt.
l
Performance
(prestanda)
hårddisken körs med högsta hastighet.
l
Bypass
(kringgå) —
datorn varken testar eller ändrar den aktuella akustiklägesinställningen.
l
Suggested
(föreslaget) —
hårddisken körs på den nivå som tillverkaren av enheten har föreslagit.
OBS!
Om du växlar till prestandaläget kan enheten låta värre, men dess prestanda påverkas inte.
Om du ändrar akustikinställningen ändras inte hårddiskavbildningen.
Säkerhet
I det här avsnittet visas tillgängliga systemsäkerhetsalternativ. Mer information finns i avsnittet ”
Säkerhet
.
Admin Password
(administratörslösenord)
Det här alternativet ger begränsad åtkomst till datorns systeminställningsprogram på samma sätt som åtkomst till
systemet kan begränsas med systemlösenord. Inställningarna är
Set
(tilldelat),
Not Set
(inte tilldelat) och
Disabled
(inaktiverat).
Om alternativet har värdet
Set
tilldelas ett administratörslösenord.
Om alternativet har värdet
Not Set
har inget administratörslösenord tilldelats och lösenordsbyglingen på moderkortet är
aktiverad (standardinställning).
Om alternativet har värdet
Disabled
inaktiveras administratörslösenordet av en bygling på moderkortet.
Om du vill inaktivera administratörslösenordet skriver du det vid ledtecknet och trycker på <Ctrl><Retur>.
System Password
(systemlösenord)
Visar tillståndet för systemlösenordet och gör att du kan tilldela och verifiera ett nytt systemlösenord. Inställningarna är
Set
(tilldelat),
Not Set
(inte tilldelat) och
Disabled
(inaktiverat).
Om alternativet har värdet
Set
tilldelas ett systemlösenord.
Sample
This manual is suitable for devices