Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 4 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 266
System Password (systemlösenord)
Möjliga inställningar
Du kan inte ändra eller ange ett nytt systemlösenord om något av följande två alternativ visas:
l
Set
(tilldelat)
Ett systemlösenord har tilldelats.
l
Disabled
(inaktiverat)
Systemlösenordet har inaktiverats genom bygling på moderkortet.
Du kan bara tilldela ett systemlösenord om följande alternativ visas:
l
Not Set
(inte tilldelat)
Inget systemlösenord har tilldelats och lösenordsbygeln på moderkortet sitter i aktivt läge (standardinställning).
Tilldela ett systemlösenord
Om du vill lämna fältet utan att ange något systemlösenord kan du fortsätta till nästa genom att trycka på <Tabb> eller tangentkombinationen <Skift><Tabb>.
Du kan också trycka på <Esc> när som helst före steg 5.
1.
Starta systeminställningsprogrammet
och kontrollera att
Password Status
(lösenordstillstånd) har värdet
Unlocked
(olåst).
2.
Markera
System Password
(systemlösenord) och tryck sedan på vänster
-
eller högerpilen.
Alternativet ändras till
Enter
Password
(ange lösenord) följt av ett tomt fält inom hakparenteser, där du kan ange 32 tecken.
3.
Skriv in det nya systemlösenordet.
Du kan använda maximalt 32 tecken. Du kan radera tecken medan du skriver genom att trycka på <Backsteg> eller vänsterpil. Lösenordet är inte
skiftlägeskänsligt.
Vissa tangentkombinationer kan inte användas. Om du försöker ange en sådan kombination hörs ett pip.
När du trycker på en teckentangent (eller på mellanslagstangenten för ett blanksteg) visas en symbol i fältet.
4.
Tryck på <Retur>.
Om det nya systemlösenordet är kortare än 32 tecken fylls hela fältet i med symboler. Alternativet ändras sedan till
Verify Password
(bekräfta
lösenord) följt av ännu ett tomt fält inom hakparenteser, där du kan skriva 32 tecken.
5.
Bekräfta lösenordet genom att skriva det en gång till och trycka på <Retur>.
Lösenordsinställningen ändras till
Set
(tilldelat).
6.
Avsluta systeminställningsprogrammet.
Lösenordsskyddet träder i kraft när du startar om datorn.
Ange systemlösenordet
När du startar eller startar om datorn visas följande ledtext på skärmen.
Om
Password Status
(lösenordstillstånd) har värdet
Locked
(låst):
Skriv lösenordet och tryck på <Retur>.
Om du har tilldelat ett administratörslösenord godtar datorn det även som systemlösenord.
Om du anger ett felaktigt eller ofullständigt systemlösenord visas följande meddelande på skärmen:
** Incorrect password. **
Om du anger ett felaktigt eller ofullständigt systemlösenord en andra gång visas samma meddelande på skärmen igen. Tredje gången du anger ett felaktigt
eller ofullständigt systemlösenord visas följande meddelande:
** Incorrect password. **
Number of unsuccessful password attempts: 3
System halted! Must power down (datorn stängs av).
ANMÄRKNING:
Även om lösenord ger ett visst skydd för informationen på datorn är de inte idiotsäkra. Om du behöver bättre säkerhet, åligger det dig
att införskaffa och använda ytterligare skydd, såsom exempelvis ett krypteringsprogram.
ANMÄRKNING:
Om du låter datorn vara igång när du inte sitter vid den och inte använder något systemlösenord, eller om du lämnar datorn olåst så
att någon kan inaktivera lösenordet genom att bygla om datorn, kan vem som helst komma åt informationen på hårddisken.
Sample
This manual is suitable for devices