Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 243 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 243 of 266
3.
Om nätsladden har en grön jordledare för anslutning till ett eluttag, ansluter du jordkontakten till jordskruven i uttaget (se bilden nedan):
a.
Lossa på jordskruven.
b.
För in jordkontakten bakom jordskruven och dra åt skruven.
4.
Anslut nätsladden till eluttaget.
På nätadaptern finns en statuslampa som är släckt när nätadaptern inte är ansluten till eluttaget och lyser med grönt eller gult sken beroende på
aktuell driftstatus:
l
grönt sken —
fast sken indikerar att nätadaptern är ansluten till ett nätuttag och datorn.
l
gult sken
fast sken indikerar att nätadaptern är ansluten till ett nätuttag men inte till datorn. Datorn fungerat inte i detta tillstånd. Anslut
nätadaptern till USFF
-
systemet och/eller återställ nätadaptern genom att koppla bort och tillbaka nätspänningen.
Märke
Det går att vrida märket på datorns framsida. Gör så här för att vrida märket:
1.
Plocka bort datorkåpan.
2.
Dra upp spaken för att frigöra nagget från hålet.
3.
Vrid märket till önskat läge. Se till att nagget säkras i hålet.
1
jordskruv
2
jordkontakt
VARNING!
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
Sample
This manual is suitable for devices