Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 242 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 242 of 266
5.
Installera en säkerhetsanordning i säkerhetskabeluttaget (tillval).
Ta bort kabelskyddet
1.
Om en säkerhetsanordning är installerad i säkerhetskabeluttaget tar du bort den.
2.
Tryck på frigöringsknappen, fatta tag i kabelskyddet och skjut det åt vänster tills det tar stopp. Lyft därefter bort kabelskyddet.
Ansluta nätadaptern
1.
Anslut den externa nätadaptern till kontakten på datorns baksida. Se till att spärren kopplas in ordentligt så att anslutningen blir säker. (Ett klick hörs
eller känns.)
2.
Anslut ena änden av nätsladden till nätadaptern.
1
kabelskydd
2
säkerhetskabeluttag
1
frigöringsknapp
VARNING!
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
VARNING!
Om nätadapterkabeln har en grön jordledare,
får inte
kontakt ske mellan den gröna jordledaren och strömledarna eftersom det kan
leda till elstöt, brand eller skada på datorn.
Sample
This manual is suitable for devices