Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 229 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 229 of 266
Diagnostiklampor
Som hjälp för att felsöka ett problem finns det fyra indikatorer som är märkta med ”
1
,
2
,
3
och
4
på datorns fram
-
eller baksida. Indikatorerna är
antingen släckta eller lyser med grönt sken. När datorn startar normalt ändras mönstret för hur indikatorerna lyser efterhand som startprocessen slutförs. När
datorn startar normalt ändras mönstret för hur indikatorerna lyser efterhand som startprocessen slutförs. Om datorns självtest slutförs normalt lyser alla fyra
indikatorlampor med fast grönt sken. Om det uppstår något fel under självtestet hjälper indikatorlamporna till att identifiera var i processen felet uppstod.
Fast gult
Dell Diagnostics kör ett test, eller så är en enhet
på moderkortet skadad eller felaktigt installerad.
Om Dell Diagnostics körs låter du testerna slutföras.
Om datorn inte startar om
kontaktar du Dell
för teknisk support.
Blinkande gult
Ett strömförsörjnings
- eller moderkortsfel har
uppstått.
Se
Problem med strömförsörjningen
.
Fast grönt sken och pipkod vid datorns
självtest
Ett problem upptäcktes när BIOS kördes.
Avsnittet
Pipkoder
innehåller anvisningar om hur du analyserar
pipkoder. Kontrollera även
diagnostiklamporna
för att se om det
specifika problemet identifieras.
Fast grönt sken från strömindikatorn,
ingen pipkod och ingen bild under
POST
Bildskärmen eller grafikkortet kan vara skadade
eller felaktigt installerade.
Kontrollera
diagnostiklamporna
för att se om det specifika
problemet identifieras. Mer information finns i
Problem med
grafik och bildskärm
.
Fast grönt sken från strömindikatorn,
ingen pipkod men datorn låser sig
under självtestet
En inbyggd enhet på moderkortet kan vara
defekt.
Kontrollera
diagnostiklamporna
för att se om det specifika
problemet identifieras. Om problemet inte kan identifieras
kontaktar du Dell
för att få hjälp.
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
OBS!
Diagnostiklampornas orientering varierar beroende på datortyp. De han visas vertikalt eller horisontellt.
Indikatormönster
Problembeskrivning
Lösningsförslag
Datorn är avstängd, eller så har ett fel
inträffat innan BIOS
-
koden kördes.
Diagnostiklamporna lyser inte när datorn
startat operativsystemet utan problem.
Koppla datorn till ett fungerande vägguttag och tryck på strömbrytaren.
Ett möjligt BIOS
-
fel har uppstått. Datorn är i
återställningsläge.
Kör återställningsverktyget för BIOS, vänta tills återställningen är klar och starta sedan
om datorn.
Ett fel på processorn har uppstått.
Installera om processorn och starta om datorn.
Minnesmoduler har upptäckts, men ett
minnesfel har uppstått.
l
Om det sitter en minnesmodul i datorn tar du ur den och sätter i den på nytt och
startar sedan om datorn. (Instruktioner om hur du tar bort och installerar
minnesmoduler finns i
Minne
.)
l
Om två eller flera moduler sitter i datorn, tar du bort dem, sätter i en av dem och
startar sedan om datorn. Om datorn startar normalt ska du sätta i ytterligare en
minnesmodul. Fortsätt på samma sätt tills du har hittat minnesmodulen som inte
fungerar eller har satt tillbaka samtliga utan att felet dök upp igen.
l
Sätt i fungerande minnen av samma typ i datorn, om du har några.
l
Kontakta Dell
om problemet kvarstår.
Ett möjligt grafikkortfel har uppstått.
l
Om det sitter ett grafikkort i datorn tar du ut det, sätter tillbaka det och startar
sedan om datorn.
l
Om felet kvarstår sätter du i ett grafikkort som du vet fungerar och startar om
datorn.
l
Kontakta Dell
om problemet kvarstår eller grafikkortet sitter direkt på moderkortet.
Ett möjligt diskettenhet
-
eller hårddiskfel har
uppstått.
Ta ur och sätt tillbaka alla el
-
och datakablar. Gör om testet genom att starta om datorn.
Ett möjligt USB
-
fel har uppstått.
Installera om alla USB-enheter, kontrollera elkablarna och starta om datorn.
Inga minnesmoduler kunde identifieras.
l
Om det sitter en minnesmodul i datorn tar du ur den och sätter i den på nytt och
startar sedan om datorn. (Instruktioner om hur du tar bort och installerar
minnesmoduler finns i
Minne
.)
l
Om två eller flera moduler sitter i datorn, tar du bort dem, sätter i en av dem och
startar sedan om datorn. Om datorn startar normalt ska du sätta i ytterligare en
minnesmodul. Fortsätt på samma sätt tills du har hittat minnesmodulen som inte
fungerar eller har satt tillbaka samtliga utan att felet dök upp igen.
Sample
This manual is suitable for devices