Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 143 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 143 of 266
3.
Om du installerar ett nytt serieportskort får du en kortplatsöppning genom att ta bort täckbrickan. Om du byter ut ett kort som redan är installerat i
datorn, tar du bort kortet. Om det behövs kopplar du bort alla kablar som är anslutna till kortet. Fatta tag i serieportskortets hörn och dra försiktigt loss
det från kontakten.
4.
Förbered serieportskortet för installation.
5.
Tryck försiktigt på frigöringsfliken på korthållarspärren.
6.
Sätt serieportskortet i kontakten och tryck bestämt nedåt. Kontrollera att kortet sitter ordentligt fast i kontakten.
7.
Tryck försiktigt ner korthållarspärren för att säkra kortet.
8.
Anslut kortkabeln till kontakten för serieportskort (SER2) på moderkortet.
9.
Sätt tillbaka riser
-
kortshållaren:
a.
Passa in flikarna på riser
-
kortshållarens sida med skårorna på datorns sida och skjut ner riser
-
kortshållaren på plats.
b.
Kontrollera att riser-
korten sitter ordentligt i kontakterna på moderkortet.
10.
Anslut alla bortkopplade kablar.
11.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
12.
Installera eventuella drivrutiner som behövs för serieportskortet.
Ta bort ett serieportskort från riser
-
kortshållaren
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Ta bort riser-
kortshållaren:
a.
Kontrollera kablar som är anslutna till kort via bakpanelens öppningar. Koppla loss alla kablar som inte når riser
-
kortshållaren när de tagits bort
från datorn.
b.
Fatta tag i handtaget och lyft försiktigt ut riser
-
kortshållaren ur datorn.
1
riser-
kortshållare
2
handtag
3
riser-kort (2)
VARNING!
Undvik elstötar genom att alltid koppla bort datorn från eluttaget innan du installerar ett kort.
ANMÄRKNING:
Dra inte kortkablarna över eller bakom korten. Kablar som dras över korten kan göra att datorkåpan inte går att stänga eller orsaka
skada på utrustningen.
Sample
This manual is suitable for devices