Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 98 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 261
Nap
ę
d dyskietek
Wyjmowanie nap
ę
du dyskietek
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Zdemontuj panel nap
ędów przesuwają
c zatrzask zwalniania nap
ędu w dół
, aby otworzy
ć
panel, a nast
ępnie zdejmij go z zawiasów.
3.
Od
łą
cz kabel zasilaj
ą
cy i nap
ę
du dyskietek z ty
ł
u nap
ę
du dyskietek.
4.
Wyjmij nap
ę
d dyskietek wysuwaj
ą
c go i przytrzymuj
ą
c zatrzask zwalniania nap
ę
du w dolnym po
ł
o
ż
eniu. Nast
ę
pnie wysu
ń
nap
ę
d z komputera.
Instalowanie nap
ę
du dyskietek
1.
Je
ż
eli wymieniasz nap
ę
d dyskietek, wykr
ęć
wkr
ę
ty ze starego nap
ę
du i przykr
ęć
je do nowego.
2.
Je
ż
eli instalujesz nowy nap
ę
d dyskietek, wyjmij za
ś
lepk
ę
panelu nap
ędów, odkręć
wkr
ę
ty z jej wn
ę
trza i przykr
ęć
je do nowego nap
ę
du.
3.
Dopasuj wkr
ę
ty nap
ędu dyskietek do otworów wkrętów i delikatnie wsuń
nap
ę
d do wn
ę
ki a
ż
zostanie zatrza
ś
ni
ę
ty na miejscu.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ęciem którejkolwiek z procedur z tej sekcji należ
y zastosowa
ć
si
ę
do instrukcji bezpiecze
ń
stwa, opisanych w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem, przed zdejmowaniem pokrywy nale
ż
y zawsze od
łą
cza
ć
komputer od gniazda
elektrycznego.
1
nap
ę
d dyskietek
2
zatrzask zwalniaj
ą
cy nap
ę
d
Sample
This manual is suitable for devices