Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 96 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 261
8.
Pod
łą
cz z
łą
cze SATA wyj
ę
te w
punkcie 5
do pierwszego dysku twardego.
9.
Znajd
ź
niewykorzystywane z
łą
cze ATA na p
ł
ycie systemowej i pod
łą
cz kabel nap
ę
du do tego z
łą
cza i do drugiego dysku twardego.
10.
Na
ł
ó
ż
pokryw
ę
komputera
.
Za
ś
lepki panelu nap
ędów
Je
ż
eli zamiast wymiany instalowany jest nowy nap
ę
d dyskietek lub CD/DVD, nale
ż
y usun
ąć
za
ś
lepk
ę
panelu nap
ędów.
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Wyjmij panel nap
ę
du przesuwaj
ą
c zatrzask zwalniaj
ą
cy nap
ędu w dół
i otwieraj
ą
c panel. Nast
ępnie zdejmij go z zawiasów.
1
kabel dysku twardego
2
kabel dysku twardego na p
ł
ycie systemowej
3
kabel zasilaj
ą
cy
Sample
This manual is suitable for devices