Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 95 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 95 of 261
8.
Je
ś
li zainstalowany nap
ę
d jest dyskiem podstawowym, do nap
ę
du startowego w
łóż
no
ś
nik startowy. Instrukcje dotycz
ą
ce instalowania
oprogramowania wymaganego do pracy nap
ę
du znajduj
ą
si
ę
w dokumentacji nap
ę
du.
9.
Uruchom program konfiguracji systemu
i ustaw w
ł
a
ś
ciw
ą
opcj
ę
Primary Drive
(Dysk g
łówny) (
0
lub
1
).
10.
Wyjd
ź
z programu konfiguracji systemu i zrestartuj komputer.
11.
Podziel na partycje i sformatuj logicznie dysk przed przyst
ą
pieniem do nast
ę
pnej czynno
ś
ci.
Instrukcje znajduj
ą
si
ę
w dokumentacji systemu operacyjnego.
12.
Przetestuj dysk twardy przy pomocy programu
Dell Diagnostics
.
13.
Je
ś
li nap
ęd, który zainstalował
e
ś
jest nap
ę
dem g
łównym, zainstaluj system operacyjny na dysku twardym.
Dodawanie drugiego dysku twardego
1.
Sprawd
ź
w dokumentacji nap
ę
du, czy jest skonfigurowany odpowiednio do Twojego komputera.
2.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
3.
Zdejmij plastikow
ą
prowadnic
ę
z wn
ę
trza wn
ę
ki nap
ę
du dysku twardego,
ś
ciskaj
ą
c przyciski zwalniaj
ą
ce i delikatnie wyci
ą
gaj
ą
c prowadnic
ę do góry i z
wn
ę
ki.
4.
Delikatnie rozchyl boki prowadnicy nap
ę
du i wsu
ń
dysk twardy w prowadnic
ę
a
ż
zostanie zatrza
ś
ni
ę
ty na miejscu.
5.
Prze
łóż pierwszy dysk twardy z górnej wnę
ki do dolnej wn
ę
ki:
a.
Od
łą
cz kabel zasilaj
ą
cy i dysku twardego z ty
ł
u pierwszego dysku twardego.
b.
Naci
ś
nij niebieskie zatrzaski zwalniaj
ą
ce z ka
ż
dej strony nap
ę
du i wysu
ń pierwszy dysk twardy do góry z górnej wnę
ki.
c.
Delikatnie wsuwaj pierwszy dysk twardy do dolnej wn
ę
ki, a
ż
zostanie zatrza
ś
ni
ę
ty na miejscu.
6.
Delikatnie wsuwaj nowy dysk twardy do górnej wnę
ki, a
ż
zostanie zatrza
ś
ni
ę
ty na miejscu.
7.
Pod
łą
cz kabel zasilaj
ą
cy do nap
ędów.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem, przed zdejmowaniem pokrywy nale
ż
y zawsze od
łą
cza
ć
komputer od gniazda
elektrycznego.
POUCZENIE:
Aby nie uszkodzi
ć
nap
ę
du, nie wolno go k
ł
a
ść
na twardej powierzchni. Nap
ę
d nale
ż
y po
ł
o
ż
y
ć
na amortyzuj
ą
cej powierzchni, takiej jak
podk
ł
adka z pianki.
POUCZENIE:
Je
ś
li wymieniasz nap
ę
d zawieraj
ący dane, które chcesz zachować
, przed rozpocz
ę
ciem tej procedury sporz
ą
d
ź
kopi
ę
zapasow
ą plików.
Sample
This manual is suitable for devices