Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 93 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 261
Wyjmowanie dysku twardego
1.
Je
ś
li wymieniasz nap
ę
d zawieraj
ący dane, które chcesz zachować
, sporz
ą
d
ź
kopi
ę
zapasow
ą swoich plików przed rozpoczę
ciem tej procedury.
2.
Sprawd
ź
w dokumentacji nap
ę
du, czy jest skonfigurowany odpowiednio do Twojego komputera.
3.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
4.
Od
łą
cz od nap
ę
du kable zasilania i dysku twardego. Od
łą
cz kabel dysku twardego od p
ł
yty systemowej.
5.
Naci
ś
nij niebieskie zatrzaski zwalniaj
ą
ce z ka
ż
dej strony nap
ę
du i wysu
ń
nap
ęd do góry z komputera.
Instalowanie dysku twardego
1.
Rozpakuj nowy dysk twardy i przygotuj go do instalacji.
OSTRZE
Ż
ENIE:
Aby ustrzec si
ę
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem, przed zdejmowaniem pokrywy nale
ż
y zawsze od
łą
cza
ć
komputer od gniazda
elektrycznego.
POUCZENIE:
Aby nie uszkodzi
ć
nap
ę
du, nie wolno go k
ł
a
ść
na twardej powierzchni. Nap
ę
d nale
ż
y po
ł
o
ż
y
ć
na amortyzuj
ą
cej powierzchni, takiej jak
podk
ł
adka z pianki.
1
kabel dysku twardego
2
kabel dysku twardego na p
ł
ycie systemowej
3
kabel zasilaj
ą
cy
1
nap
ę
d dysku twardego
2
zatrzaski zwalniaj
ą
ce (2)
Sample
This manual is suitable for devices