Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 92 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 261
Wi
ę
kszo
ść
z
łą
czy interfejsu umo
ż
liwia prawid
ł
owe umocowanie; to znaczy, wyci
ę
cie lub brakuj
ą
ca szpilka na z
łą
czu wpasowuje si
ę
w wyst
ęp lub otwór na
drugim z
łą
czu. Kluczowane z
łą
cza zapewniaj
ą
,
że przewód styku nr 1 w kablu (oznaczony kolorowym paskiem wzdł
u
ż
kabla IDE
kable szeregowe ATA nie
posiadaj
ą
kolorowego paska) zostanie pod
łą
czony do ko
ńcówki styku nr 1 w złą
czu. Ko
ńcówka styku nr 1 w złą
czu na p
ł
ycie systemowej lub na karcie jest
zazwyczaj oznaczona cyfr
ą „
1
nadrukowan
ą
bezpo
ś
rednio na p
ł
ycie lub na karcie.
Z
łą
cza kabla zasilania
Pod
łą
czanie i roz
łą
czanie kabli nap
ędów
Podczas od
łą
czania kabla danych nap
ę
du IDE, chwy
ć
kolorowy uchwyt i poci
ą
gnij, a
ż
z
łą
cze od
łą
czy si
ę
.
Podczas pod
łą
czania i od
łą
czania kabla danych Serial ATA, trzymaj kabel za czarne z
łą
cza na obu ko
ń
cach.
Podobnie jak w przypadku z
łą
czy IDE budowa z
łą
czy interfejsu ATA uniemo
ż
liwia nieprawid
ł
owe po
łą
czenie; to znaczy wyci
ę
cie lub brakuj
ą
cy styk w jednym
z
łą
czu pasuje do karbu lub wype
ł
nionego otworu w drugim.
Nap
ę
d dysku twardego
1
kolorowy pasek na kablu IDE
2
z
łą
cze kabla interfejsu
3
z
łą
cze interfejsu
POUCZENIE:
Pod
łą
czaj
ą
c kabel interfejsu, nie nale
ż
y umieszcza
ć
kolorowego paska gdzie indziej ni
ż
przy styku nr 1 z
łącza. Odwrócenie kabla
uniemo
ż
liwi dzia
ł
anie nap
ę
du i mo
ż
e doprowadzi
ć
do uszkodzenia kontrolera i/lub nap
ę
du.
Z
łą
cze zasilania nap
ę
du IDE
Z
łą
cze zasilania SATA
1
kabel zasilaj
ą
cy
2
z
łą
cze wej
ś
cia zasilania
OSTRZE
Ż
ENIE:
Przed rozpocz
ę
ciem dowolnej z procedur opisanych w tej sekcji nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
z instrukcjami dotycz
ą
cymi bezpiecze
ń
stwa
zamieszczonymi w
Przewodniku z informacjami o produkcie
.
Sample
This manual is suitable for devices