Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 91 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 91 of 261
Powrót do spisu tre
ś
ci
Dell™ OptiPlex™ GX620
Przewodnik u
ż
ytkownika
Nap
ę
dy
Nap
ę
dy
Ten komputer obs
ł
uguje:
l
Dwa nap
ę
dy szeregowe ATA
l
Dwa nap
ę
dy dyskietek lub dwa nap
ę
dy Zip (opcjonalnie)
l
Dwa nap
ę
dy CD lub DVD
Ogólne zalecenia dotyczą
ce instalowania
Pod
łą
cz nap
ę
dy CD/DVD do z
łą
cza oznaczonego
IDE
na p
ł
ycie systemowej. Dyski twarde Serial ATA powinny by
ć
pod
łą
czane do z
łą
czy oznaczonych
SATA0
,
SATA1
,
SATA2
lub
SATA3
na p
ł
ycie systemowej.
Adresowanie nap
ę
du IDE
Je
ś
li do jednego kabla interfejsu IDE pod
łą
czane s
ą
dwa urz
ą
dzenia IDE skonfigurowane jako
cable select setting
, to urz
ą
dzenie pod
łą
czone do ostatniego
z
łą
cza kabla interfejsu b
ę
dzie urz
ą
dzeniem nadrz
ę
dnym lub rozruchowym (nap
ę
d 0), a urz
ą
dzenie pod
łą
czone do
ś
rodkowego z
łą
cza kabla interfejsu b
ę
dzie
urz
ą
dzeniem podrz
ę
dnym (nap
ę
d 1). Informacje dotycz
ą
ce konfigurowania urz
ą
dze
ń
tak,
ż
eby o ustawieniu decydowa
ł
o po
ł
o
ż
enie kabla, mo
ż
na znale
źć
w
dokumentacji nap
ę
du w zestawie uaktualnie
ń
.
Pod
łą
czanie kabli nap
ędów
Podczas instalowania nap
ę
du z ty
ł
u nap
ę
du oraz do p
ł
yty systemowej s
ą
pod
łą
czane dwa kable
kabel zasilania pr
ą
du sta
ł
ego i kabel danych.
Z
łą
cza interfejsu nap
ę
du
UWAGA:
Ze wzgl
ę
du na ograniczon
ą
liczb
ę
wn
ę
k nap
ędów i kontrolerów IDE w tym komputerze nie moż
na pod
łą
czy
ć
wszystkich obs
ł
ugiwanych
urz
ą
dze
ń
jednocze
ś
nie.
1
nap
ę
d CD/DVD
2
nap
ę
d dyskietek
3
nap
ę
d dysku twardego
Z
łą
cze nap
ę
du IDE
Z
łą
cze Serial
ATA
Sample
This manual is suitable for devices