Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 9 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 261
UWAGA:
Prze
łą
czenie do trybu Performance (Wydajno
ść
) mo
ż
e spowodowa
ć
,
ż
e dysk b
ę
dzie pracowa
ł
g
ł
o
ś
niej, natomiast nie
b
ę
dzie to mia
ł
o wp
ł
ywu na jego wydajno
ść
.
Zmiana ustawie
ń
akustycznych nie zmienia obrazu dysku twardego.
Security
(Bezpiecze
ń
stwo)
Sekcja ta zawiera dost
ę
pne opcje bezpiecze
ń
stwa systemu. Wi
ę
cej informacji znajduje si
ę
w sekcji
Bezpiecze
ń
stwo
.
Admin Password (Has
ł
o
administratora)
Opcja ta ogranicza dost
ęp do programu konfiguracji systemu w taki sam sposób, jak opcja Hasł
o systemowe ogranicza dost
ę
p do
systemu. Ustawienia opcji to
Set
(Ustawione),
Not set
(Nieustawione) oraz
Disabled
(Wy
łą
czone).
Je
ś
li wybrana opcja to
Set
(Ustawione), has
ł
o administratora zosta
ł
o przypisane.
Je
ś
li wybrana opcja to
Not Set
(Nieustawione), has
ł
o administratora nie zosta
ł
o przypisane i zworka has
ł
a na p
ł
ycie systemowej
znajduje si
ę
w pozycji w
łą
czenia (ustawienie domy
ś
lne).
Je
ś
li wybrana opcja to
Disabled
(Wy
łą
czone), has
ł
o administratora wy
łą
czono przez ustawienie zworek na p
ł
ycie systemowej.
Aby wy
łą
czy
ć
has
ł
o administratora, nale
ż
y po monicie wpisa
ć
has
ł
o i nacisn
ąć
klawisze <Ctrl><Enter>.
System Password
(Has
ł
o systemowe)
Wy
ś
wietla bie
żą
cy stan funkcji bezpiecze
ń
stwa has
ł
a systemu i umo
ż
liwia przypisane i weryfikacj
ę
nowego has
ł
a systemowego.
Ustawienia opcji to
Set
(Ustawione),
Not set
(Nieustawione) oraz
Disabled
(Wy
łą
czone).
Je
ś
li wybrana opcja to
Set
(Ustawione), has
ł
o systemowe zosta
ł
o przypisane.
Je
ś
li wybrana opcja to
Not Set
(Nieustawione), has
ł
o systemowe nie zosta
ł
o przypisane i zworka has
ł
a na p
ł
ycie systemowej
znajduje si
ę
w pozycji w
łą
czenia (ustawienie domy
ś
lne).
Je
ś
li wybrana opcja to
Disabled
(Wy
łą
czone), has
ł
o systemowe wy
łą
czono przez ustawienie zworek na p
ł
ycie systemowej.
Aby wy
łą
czy
ć
has
ł
o systemowe, nale
ż
y wpisa
ć
has
ł
o po znaku zg
ł
oszenia i nacisn
ąć
klawisze <Ctrl><Enter>.
Drive Password (Has
ł
o
nap
ę
du)
Has
ł
o to nale
ż
y ustawi
ć
, aby nie dopu
ś
ci
ć
nieupowa
ż
nionych u
żytkowników do korzystania z dysku twardego.
UWAGA:
Opcja jest wy
ś
wietlana dla ka
żdego zainstalowanego dysku twardego, który obsł
uguje has
ł
a dysku. Je
śli nie ma dysków
twardych, które obsł
uguj
ą
has
ł
a, ta opcja nie zostanie wy
ś
wietlona.
ModBay Password
(Has
ł
o ModBay)
Has
ł
o to nale
ż
y ustawi
ć
, aby uniemo
ż
liwi
ć
nieuprawnionym u
ż
ytkownikom uzyskanie dost
ę
pu do dysku twardego zainstalowanego
we wn
ę
ce modu
ł
owej.
UWAGA:
Opcja ta jest wy
ś
wietlana tylko wtedy, gdy we wn
ę
ce modu
łowej jest zainstalowany dysk twardy, który obsł
uguje has
ł
a
dysku. Ta opcja nie b
ę
dzie wy
ś
wietlana, je
ś
li we wn
ę
ce modu
ł
owej nie zosta
ł
zainstalowany dysk twardy lub je
ś
li zainstalowany
dysk nie obs
ł
uguje hase
ł
.
Password Changes
(Zmiany has
ł
a)
Opcja ta blokuje pole has
ł
a systemowego przy pomocy has
ł
a administratora. Kiedy pole to jest zablokowane, opcja wy
łą
czania
ochrony has
ł
em po naci
ś
ni
ę
ciu klawiszy <Ctrl><Enter> przy rozruchu komputera nie jest ju
ż
dost
ę
pna.
Intrusion Alert
(Alarm naruszenia
obudowy)
Kiedy opcja ta jest zainstalowana i aktywna, informuje u
ż
ytkownika, podczas kolejnego rozruchu komputera,
ż
e jego pokrywa
zosta
ł
a otwarta. Ustawienia to
On
(W
łą
czone),
On-Silent
(W
łą
czone
bez reakcji) (ustawienie domy
ś
lne) i
Off
(Wy
łą
czone).
Intrusion Status
(Stan naruszenia
obudowy)
Opcja ta pojawia si
ę
w programie konfiguracji systemu tylko, gdy nast
ą
pi
ł
o naruszenie obudowy komputera. Ustawienia opcji to
Clear
(Wyczy
ść
) i
Detected
(Wykryte) (ustawienie domy
ś
lne). Wybierz warto
ść
Clear
(Wyczy
ść
), aby wyzerowa
ć
stan funkcji
naruszenia obudowy.
TPM Security
(Zabezpieczenie TPM)
Kontroluje urz
ą
dzenie zabezpieczaj
ą
ce TPM.
Off
(Wy
łą
czone)
Urz
ą
dzenie zabezpieczaj
ą
ce TPM jest
Wy
łą
czone
.
On
(W
łą
czone)
Urz
ą
dzenie zabezpieczaj
ą
ce TPM jest
W
łą
czone
.
Fabrycznie opcja ta jest ustawiona na warto
ść
Off
(Wy
łą
czone).
Power Management
(Zarz
ą
dzanie energi
ą
)
AC Recovery
(Przywrócenie
zasilania)
Okre
śla sposób działania, gdy w komputerze zostanie przywrócone zasilanie.
Auto Power On
(Automatyczne
w
łą
czanie)
Ustawia godzin
ę
i dni tygodnia, kiedy komputer b
ę
dzie si
ę
w
łą
cza
ć
automatycznie. U
ż
ytkownik ma do wyboru opcje
Everyday
(Codziennie) lub
Weekdays
(W dni tygodnia). Fabrycznie opcja ta jest ustawiona na warto
ść
Off
(Wy
łą
czone).
Funkcja ta nie dzia
ł
a, je
ż
eli komputer zosta
ł
wy
łą
czony za pomoc
ą
listwy zasilaj
ą
cej lub filtra przeciwprzepi
ę
ciowego.
Auto Power Time (Czas
automatycznego
w
łą
czania)
Ustawia dok
ł
adn
ą
godzin
ę
, kiedy komputer b
ę
dzie si
ę
w
łą
cza
ć
automatycznie. Czas odmierzany jest w formacie 24-godzinnym
(
godzina:minuty
). Czas uruchomienia mo
ż
na zmieni
ć
, naciskaj
ą
c klawisze strza
ł
ek w prawo lub w lewo w celu zwi
ę
kszenia lub
zmniejszenia warto
ś
ci w polu daty i godziny.
Ustawienia tego nale
ż
y u
ż
ywa
ć
w po
łą
czeniu z funkcj
ą
Auto Power On
(Automatyczne w
łą
czanie).
Low Power Mode (Tryb
niskiego poboru
energii)
Kiedy wybrany jest tryb
Low Power Mode
(Niski pobór energii), zdalne wybudzenie komputera ze stanu
Hibernate
(Hibernacja)
lub
Off
(Wy
łą
czone) nie b
ę
dzie dost
ę
pne bez dodatkowej karty NIC.
UWAGA:
Ustawienie to ma wp
ł
yw tylko na zintegrowany kontroler sieciowy.
Remote Wake-Up
(Zdalne wybudzanie
komputera)
Opcja ta umo
ż
liwia w
łą
czenie systemu, kiedy modem obs
ł
uguj
ą
cy kontroler NIC lub funkcj
ę
zdalnego wybudzenia otrzyma sygna
ł
wybudzenia.
On
(W
łą
czone) jest ustawieniem domy
ś
lnym.
On / Boot to NIC
(W
łą
czone / Rozruch do NIC) umo
ż
liwia komputerowi podjecie
Sample
This manual is suitable for devices