Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 89 of 261)

Pages:261
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 261
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Od
łą
cz kabel zasilaj
ą
cy i kabel nap
ę
du CD/DVD z ty
ł
u nap
ę
du.
3.
Wyjmij nap
ęd dysków CD/DVD wysuwają
c go i przytrzymuj
ą
c zatrzask zwalniania nap
ę
du w dolnym po
ł
o
ż
eniu. Nast
ę
pnie wysu
ń
nap
ę
d z komputera.
Instalowanie nap
ę
du CD/DVD
1.
Zastosuj si
ę
do procedur opisanych w sekcji
Przed rozpocz
ę
ciem pracy
.
2.
Je
ż
eli wymieniasz nap
ę
d CD/DVD, wykr
ęć
wkr
ę
ty ze starego nap
ę
du i przykr
ęć
je do nowego.
3.
Je
ż
eli instalujesz nowy nap
ę
d CD/DVD, wyjmij za
ś
lepk
ę
panelu nap
ędów, odkręć
wkr
ę
ty z jej wn
ę
trza i przykr
ęć
je do nowego nap
ę
du.
4.
Sprawd
ź
w dokumentacji nap
ę
du, czy jest on skonfigurowany odpowiednio dla tego komputera. Je
ż
eli instalujesz nap
ę
d IDE, skonfiguruj ustawienie
wyboru kabla przy u
ż
yciu dokumentacji dostarczanej wraz z nap
ę
dem.
5.
Dopasuj wkr
ę
ty nap
ędu CD/DVD do otworów wkrętów i delikatnie wsuń
nap
ę
d do wn
ę
ki a
ż
zostanie zatrza
ś
ni
ę
ty na miejscu.
1
nap
ę
d CD/DVD
2
zatrzask zwalniaj
ą
cy nap
ę
d
Sample
This manual is suitable for devices